19. Độc tính cấp và bán trường diễn của viên nén Vương Đường Khang trên thực nghiệm

Vũ Minh Hoàn, Nguyễn Thị Thanh Tú

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nén Vương Đường Khang trên thực nghiệm. Nghiên cứu độc tính cấp trên chuột nhắt chủng Swiss bằng phương pháp Litchfield – Wilcoxon. Nghiên cứu độc tính bán trường diễn trên chuột cống trắng chủng Wistar theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy với liều cao nhất chuột có thể dung nạp được (liều  26,25 g/kg thể trọng chuột - gấp 36,45 lần liều dùng dự kiến trên người) chưa xác định được LD50 trên chuột nhắt trắng bằng đường uống. Viên nén Vương Đường Khang không gây độc tính bán trường diễn trên chuột cống trắng với liều  0,36 g/kg/ngày (liều tương đương liều lâm sàng) và liều 1,08 g/kg/ngày (liều gấp 3 lần liều lâm sàng) trong 90 ngày liên tục uống thuốc. Tất cả các chỉ số theo dõi về tình trạng chung, cân nặng, chức năng tạo máu, chức năng gan, chức năng thận đều nằm trong giới hạn bình thường, mô bệnh học gan, thận không có sự khác biệt so với lô chứng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Banday MZ, Sameer AS, Nissar S. Pathophysiology of diabetes: An overview. Avicenna J Med. 2020; 10(4): 174-188. doi:10.4103/ajm.ajm_53_20.
2. Diabetes. Accessed January 8, 2024. https://www.who.int/health-topics/diabetes.
3. Magliano DJ, Boyko EJ, IDF Diabetes Atlas 10th edition scientific committee. IDF DIABETES ATLAS. 10th ed. International Diabetes Federation; 2021. Accessed January 5, 2024. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK581934/.
4. Ngoc NB, Lin ZL, Ahmed W. Diabetes: What Challenges Lie Ahead for Vietnam? Ann Glob Health. 86(1):1. doi:10.5334/aogh.2526
5. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. International Diabetes Federation; 2015.
6. Overview | Type 2 diabetes in adults: management | Guidance | NICE. Published December 2, 2015. Accessed January 6, 2024. https://www.nice.org.uk/guidance/ng28.
7. Pang GM, Li FX, Yan Y, et al. Herbal medicine in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus. Chin Med J (Engl). 2019; 132(1): 78-85. doi:10.1097/CM9.0000000000000006.
8. Park M ji, Lee YJ. A study on Anti-diabetic Mechanism of Ethanol Extract of Dendrobii Herba. J Digit Converg. 2019; 17(7): 275-284. doi:10.14400/JDC.2019.17.7.275.
9. Pothuraju R, Sharma RK, Chagalamarri J, Jangra S, Kumar Kavadi P. A systematic review of Gymnema sylvestre in obesity and diabetes management. J Sci Food Agric. 2014; 94(5): 834-840. doi:10.1002/jsfa.6458.
10. Nath A, Shibli M, Arumugam S. Anti-hyperglycemic and Anti-oxidant activities of Ethanolic extract of Lantana camara Leaves. Int J Front Life Sci Res. 2021; 1:5-15. doi:10.53294/ijflsr.2021.1.2.0043.
11. Hsu YJ, Lee TH, Chang CLT, Huang YT, Yang WC. Anti-hyperglycemic effects and mechanism of Bidens pilosa water extract. J Ethnopharmacol. 2009; 122(2): 379-383. doi:10.1016/j.jep.2008.12.027.
12. Yang WC. Botanical, Pharmacological, Phytochemical, and Toxicological Aspects of the Antidiabetic Plant Bidens pilosa L. Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: e698617. doi:10.1155/2014/698617.
13. Chen Y, Yang Q, Zhang Y. Lycopodium japonicum: A comprehensive review on its phytochemicals and biological activities. Arab J Chem. 2020; 13. doi:10.1016/j.arabjc.2020.03.023.
14. Litchfield J T& Wilcoxon F A. A simplified method of evaluating dose-effect experiments. J. Pharmacol. Exp. Ther. 96:99-113, 1949.
15. Organization WH. Working group on the safety and efficacy of herbal medicine. Rep Reg Off West Pac World Health Organ. Published online 2000.
16. Chiranthanut N, Teekachunhatean S, Panthong A, Khonsung P, Kanjanapothi D, Lertprasertsuk N. Toxicity Evaluation of Standardized Extract of Gynostemma pentaphyllum Makino. J Ethnopharmacol. 2013; 149. doi:10.1016/j.jep.2013.06.027.
17. Pour BM, Sasidharan S. In vivo toxicity study of Lantana camara. Asian Pac J Trop Biomed. 2011; 1(3): 230-232. doi:10.1016/S2221-1691(11)60033-6.
18. Raji RO, Muhammad HL, Abubakar A, Maikai SS, Raji HF. Acute and sub-acute toxicity profile of crude extract and fractions of Gymnema sylvestre. Clin Phytoscience. 2021; 7(1): 56. doi:10.1186/s40816-021-00290-4.
19. Research guidelines for evaluating the safety and efficacy of herbal medicines. Accessed September 29, 2022. https://www.who.int/publications-detail-redirect/9290611103.
20. Kim YG, Yang GH, Cho SI. Anti-oxidative Effects of Dendrobii Herba on Toxic Agent Induced Kidney Cell Injury. Korea J Herbol. 2005; 20(4): 53-60.
21. Attawish A, Chivapat S, Phadungpat S, et al. Chronic toxicity of Gynostemma pentaphyllum. Fitoterapia. 2004; 75(6): 539-551. doi:10.1016/j.fitote.2004.04.010.
22. Liang YC, Lin CJ, Yang CY, et al. Toxicity study of Bidens pilosa in animals. J Tradit Complement Med. 2020; 10(2): 150-157. doi:10.1016/j.jtcme.2019.04.002.
23. Pegoraro CMR, Nai GA, Garcia LA, et al. Protective effects of Bidens pilosa on hepatoxicity and nephrotoxicity induced by carbon tetrachloride in rats. Drug Chem Toxicol. 2021; 44(1): 64-74. doi:10.1080/01480545.2018.1526182.
24. Sub-acute toxicity of lantadenes isolated from Lantana camara leaves in guinea pig animal model | Comparative Clinical Pathology. Accessed January 7, 2024. https://link.springer.com/article/10.1007/s00580-015-2114-z.