Đánh giá kết quả giảm đau trong mổ của phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng hai bên dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng

Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Anh Tuấn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá kết quả giảm đau trong mổ của phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng 2 bên dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng. 30 bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng theo chương trình được giảm đau trước mổ bằng phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng dưới hướng dẫn của siêu âm tại Khoa Gây mê Hồi sức và Chống đau – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2020. Ở nhóm gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng, điểm đau ANI tại thời điểm H5, H50, H80, H120, H150 trong mổ đều thấp hơn có ý nghĩa (p < 0,05), lượng fentanyl tiêu thụ thấp hơn (183,3[150 - 250] vs 343,3 [300 - 400]mg, p < 0,001) so với nhóm chứng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng 2 bên dưới hướng dẫn của siêu âm có hiệu quả giảm đau trong mổ tốt cho các phẫu thuật cột sống thắt lưng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Forero M AS, Lopez H, Tsui C, Chin KJ. The Erector Spinae Plane Block: A Novel Analgesic Technique in Thoracic Neuropathic Pain. Reg Anesth Pain Med. 2016;41(5):621-627.
2. Hamilton DL MB. Erector spinae plane block for pain relief in rib fractures. Br J Anaesth. 2017;118(3):474-475.
3. Luftig J MD, Herring AA, Dixon B, Clattenburg E, Nagdev A. Successful emergency pain control for posterior rib fractures with ultrasound-guided erector spinae plane block. Am J Emerg Med. 2018;36(8):1391-1396.
4. Chin KJ AS, Sarwani N, Forero M. The analgesic efficacy of pre-operative bi- lateral erector spinae plane (ESP) blocks in patients having ventral hernia repair. Anaesthesia. 2017;7(4):452-460.
5. Tulgar S SO, Senturk O, Ermis MN, Cubuk R, Ozer Z. Clinical experiences of ultrasound-guided lumbar erector spinae plane block for hip joint and proximal femur surgeries. J Clin Anesth. 2018;47:5-6.
6. Hironobu Ueshima MI, Tomoaki Toyone và Hiroshi Otake Efficacy of the Erector Spinae Plane Block for Lumbar Spinal Surgery: A Retrospective Study. Asian Spine J. 2019; 13(2):254-257.
7. Sharma S BR, Vorenkamp KE, Durieux ME. Beyond opioid patient-controlled analgesia: a systematic review of analgesia after major spine surgery. Reg Anesth Pain Medicine. 2012;37(1):79-98.
8. De Lara González SJ PJ, Prats-Galino A, et al. Anatomical description of anaesthetic spread after deep erector spinae block at L-4. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2019;66(4):409-416.
9. Celik M TS, Ahiskalioglu A, Alper F. Is high volume lumbar erector spinae plane block an alternative to transforaminal epidural injection? Evaluation with MRI. . Reg Anesth Pain Med. 2019;44(9):906-907.
10. T. L. Objective monitoring of nociception: a review of current commercial solutions. . Br J Anaesth. 2019;123(2):e312-e321.
11. MBBS Henry D. Upton BH, et al Intraoperative Analgesia Nociception Index– Guided Fentanyl Administration During Sevoflurane Anesthesia in Lumbar Discectomy and Laminectomy: A Randomized Clinical Trial. Anesthetic Clinical Pharmacology 2017; 125(1):81-90.
12. Cle´ment M. Jeanne JDJea. Variations of the analgesia nociception index during general anaesthesia for laparoscopic abdominal surgery. Journal of Clinical Monitoring and Computing. 2012;26:1387-1397.