Quay trở lại chi tiết bài báo 19. Đánh giá tác dụng kích thích mọc tóc của cao chiết cỏ nhọ nồi trên động vật thực nghiệm Download Download PDF