Quay trở lại chi tiết bài báo 25. Khảo sát độ dày ngà chân răng, trên răng vĩnh viễn hàm lớn thứ nhất hàm dưới Download Download PDF