25. Khảo sát độ dày ngà chân răng, trên răng vĩnh viễn hàm lớn thứ nhất hàm dưới

Nguyễn Ngọc Linh Chi, Lê Hồng Vân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên hình ảnh phim chụp cắt lớp chùm tia hình nón của 90 răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới chụp tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, nhằm khảo sát độ dày ngà và xác định vùng nguy hiểm của chân răng vĩnh viễn gần và xa. Kết quả cho thấy: ở chân răng gần, ngà răng thành xa mỏng nhất, đặc biệt dưới chẽ răng 3mm độ dày ngà giảm mạnh. Với chân răng xa, ngà thành gần mỏng nhất; vị trí dưới chẽ răng 3mm có độ dày ngà giảm mạnh nhất và mỏng hơn nhiều so với 3 thành còn lại. Như vậy, “Vùng nguy hiểm” ở răng vĩnh viễn hàm lớn thứ nhất gồm 2 vị trí dưới chẽ răng 3mm ở thành xa của chân răng gần và thành gần chân răng xa với độ dày ngà trung bình lần lượt là 0,79 ± 0,18mm và 0,89 ± 0,20mm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hull TE, Robertson PB, Steiner JC, et al. Patterns of endodontic care for a Washington state population. Journal of endodontics. 2003;29(9):553-556.
2. Berutti E, Fedon G. Thickness of cementum/dentin in mesial roots of mandibular first molars. Journal of Endodontics. 1992;18(11):545-548.
3. Zhou G, Leng D, Li M, et al. Root dentine thickness of danger zone in mesial roots of mandibular first molars. BMC Oral Health. 2020;20(1):1-6.
4. Abou-Rass M, Frank AL, Glick DH. The anticurvature filing method to prepare the curved root canal. Journal of the American Dental Association (1939). 1980;101(5):792-794.
5. Sauáia T, Gomes B, Pinheiro E, et al. Thickness of dentine in mesial roots of mandibular molars with different lengths. International endodontic journal. 2010;43(7):555-559.
6. Tabrizizadeh M, Reuben J, Khalesi M, et al. Evaluation of radicular dentin thickness of danger zone in mandibular first molars. 2010;
7. De-Deus G, Rodrigues E, Belladonna F, et al. Anatomical danger zone reconsidered: a micro-CT study on dentine thickness in mandibular molars. International Endodontic Journal. 2019;52(10):1501-1507.
8. Raiden G, Koss S, Costa L, et al. Radiographic measurement of residual root thickness in premolars with post preparation. Journal of Endodontics. 2001;27(4):296-298.
9. Olivier J-G, García-Font M, Gonzalez-Sanchez J-A, et al. Danger zone analysis using cone beam computed tomography after apical enlargement with K3 and K3XF in a manikin model. Journal of Clinical and Experimental Dentistry. 2016;8(4):e361.
10. Lim S, Stock C. The risk of perforation in the curved canal: anticurvature filing compared with the stepback technique. International endodontic journal. 1987;20(1):33-39.
11. Sousa VCd, Alencar AHGd, Bueno MR, et al. Evaluation in the danger zone of mandibular molars after root canal preparation using novel CBCT software. Brazilian Oral Research. 2022;36