46. Kết quả điều trị ở người bệnh mắc COVID-19 đồng nhiễm HIV/AIDS tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (1/2022 - 6/2023)

Trần Văn Giang, Ngô Thị Mai Khanh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả kết quả điều trị người bệnh mắc COVID-19 đồng nhiễm HIV/AIDS tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, từ 1/2022 đến 6/2023. Có 97 người bệnh đủ tiêu chuẩn vào nghiên cứu. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh suy giảm miễn dịch nặng (CD4 < 200 tế bào/mm3) là 81,0%, người bệnh suy giảm miễn dịch nhẹ (CD4 từ 200 - 499) là 15,8%, không suy giảm miễn dịch (CD4 ≥ 500) là 3,2%. Kết quả điều trị khỏi ra viện chiếm 40,2%, đỡ chuyển tuyến chiếm 41,2%. Có 15,5% người bệnh chuyển nặng, xin về và 3,1% tử vong. Thời gian điều trị trung bình là 18 ± 13,1 ngày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Wu F, Zhao S, Yu B, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature. 2020; 579(7798):265-269.
2. Tesoriero JM, Swain CE, Pierce JL, et al. 2021. COVID-19 outcomes among persons living with or without diagnosed HIV infection in New York State. JAMA Netw Open. 2021;4(2): e2037069-e2037069.
3. Moradi Y, Soheili M, Dehghanbanadaki H, et al. The Effect of HIV/AIDS Infection on the Clinical Outcomes of COVID-19: A Meta-Analysis. Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences: a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques. 2022;25:183-192.
4. Kouhpayeh H, Ansari H. HIV infection and increased risk of COVID-19 mortality: A MetaAnalysis. HIV infection and COVID-19. Eur J Transl Myol. 2021;31(4):10107.
5. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế. 2018. Hướng dẫn xét nghiệm quốc gia. Ban hành kèm theo Quyết định số 2674/QĐ-BYT, ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 2018.
6. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19. Quyết định số 250/QĐ – BYT, ngày 28/01/2022. 2022.
7. GOV. Ministry of Health of Vietnam. COVID-19 Information. 2023. Available online: https://ncov.moh.gov.vn/ (accessed on 25 January 2023).
8. Huang LJ, Zou B, Yang H, et al. Epidemiology of COVID-19: A systematic review and meta-analysis of clinical characteristics, risk factors, and outcomes. J. Med. Virol. 2021;93:1449-1458.
9. Fenwick C, Joo V, Jacquier P, et al. T-cell exhaustion in HIV infection. Immunol. Rev. 2019;292:149-163.
10. Moir S, Fauci AS. B-cell responses to HIV infection. Immunol. Rev. 2017;275:33-48.
11. Ceravolo A, Orsi GB, Parodi V, et al. Influenza vaccination in HIV-positive subjects: Latest evidence and future perspective. J. Prev. Med. Hyg. 2013;54. doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2013.54.1.363.
12. WHO. SAGE roadmap for prioritizing uses of COVID-19 vaccine in the context of limited supply. https://apps.who.int/iris/rest/ bitstreams/1357250/retrieve (accessed Aug 19, 2021). 2021.
13. Hadi YB, Naqvi SFZ, Kupec JT, et al. Characteristics and outcomes of COVID- 19 in patients with HIV: a multicentre research network study. AIDS. 2020;34:F3-8.
14. Atyeo C, Fischinger S, Zohar T, et al. Distinct Early Serological Signatures Track with SARS-CoV-2 Survival. Immunity. 2020;53:524-532.e4.
15. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet Lond Engl. 2020;395(10223):507-513.