Giá trị của cộng hưởng từ 3 Tesla trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay ở trẻ em do chấn thương sản khoa

Ngô Văn Đoan, Bùi Văn Giang, Nguyễn Hồng Hà, Vương Kim Ngân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đánh giá giá trị của cộng hưởng từ (CHT) 3Tesla (3T) trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (ĐRTKCT) sản khoa. Phương pháp nghiên cứu tiến cứu trên 47 bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng và điện cơ của tổn thương đám rối thần kinh cánh tay sản khoa. Toàn bộ bệnh nhân được chụp CHT 3T ĐRTKCT trước phẫu thuật tại BV đa khoa quốc tế Vinmec (Hà Nội, Việt Nam) từ 09/2016 đến 03/2020 và điều trị phẫu thuật tại BV Việt Đức và BV Nhi trung ương (Hà Nội, Việt Nam). Các tổn thương trước hạch và sau hạch được mô tả và đối chiếu với kết quả phẫu thuật. Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, giá trị dự đoán dương tính và giá trị dự đoán âm tính đối với chẩn đoán tổn thương trước hạch lần lượt là 89,7%, 93,2%, 92,3%, 81,3% và 96,5% ; đối với chẩn đoán tổn thương đứt rễ thần kinh sau hạch lần lượt là 78,7%, 89,8%, 84,7%, 86,7% và 83,2% ; và đối với chẩn đoán neuroma rễ thần kinh lần lượt là 92,6%, 84,3%, 87,2%, 75,6% và 95,6%. CHT 3T là phương pháp chẩn đoán không xâm nhập, có giá trị cao trong chẩn đoán tổn thương ĐRTKCT sản khoa ở trẻ em đối với cả tổn thương trước và sau hạch.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lindqvist PG, Erichs K, Molnar C, Gudmundsson S, Dahlin LB. Characteristics and outcome of brachial plexus birth palsy in neonates. Acta Paediatr Oslo Nor 1992. 2012;101(6):579 - 582. doi:10.1111/j.1651 - 2227.2012.02620.
2. Somashekar D, Yang LJS, Ibrahim M, Parmar HA. High - resolution MRI evaluation of neonatal brachial plexus palsy: A promising alternative to traditional CT myelography. AJNR Am J Neuroradiol. 2014;35(6)1209 - 13. doi: https://doi.org/10.3174/ajnr.a3820.
3. Torres C, Mailley K, O’Donovan R del C. MRI of the Brachial Plexus: Modified Imaging Technique Leading to a Better Characterization of Its Anatomy and Pathology. Neuroradiol J. 2013;26(6):699. doi:10.1177/197140091302600614.
4. Upadhyaya V, Upadhyaya DN, Kumar A, Pandey AK, Gujral R, Singh AK. Magnetic resonance neurography of the brachial plexus. Indian J Plast Surg Off Publ Assoc Plast Surg India. 2015;48(2):129 - 137. doi:10.4103/0970 - 0358.163045.
5. Tagliafico A, Succio G, Emanuele Neumaier C, et al. MR imaging of the brachial plexus: comparison between 1.5 - T and 3 - T MR imaging: preliminary experience. Skeletal Radiol. 2011;40(6):717 - 724. doi:10.1007/s00256 - 010 - 1050 - x.
6. Gunes A, Bulut E, Uzumcugil A, Oguz KK. Brachial Plexus Ultrasound and MRI in Children with Brachial Plexus Birth Injury. AJNR Am J Neuroradiol. 2018;39(9):1745 - 50. doi: https://doi.org/10.3174/ajnr.a5749.
7. Zhang L, Xiao T, Yu Q, Li Y, Shen F, Li W. Clinical Value and Diagnostic Accuracy of 3.0T Multi - Parameter Magnetic Resonance Imaging in Traumatic Brachial Plexus Injury. Med Sci Monit. 2018;24:7199 - 205. doi:10.12659/MSM.907019.
8. Medina LS, Yaylali I, Zurakowski D, Ruiz J, Altman NR, Grossman JAI. Diagnostic performance of MRI and MR myelography in infants with a brachial plexus birth injury. Pediatr Radiol. 2006;36(12):1295 - 9. doi:10.1007/s00247 - 006 - 0321 - 0.
9. Sureka J, Cherian RA, Alexander M, Thomas BP. MRI of brachial plexopathies. Clin Radiol. 2009;64(2):208 - 18. doi:10.1016/j.crad.2008.08.011.
10. Abbott R, Abbott M, Alzate J, Lefton D. Magnetic resonance imaging of obstetrical brachial plexus injuries. Childs Nerv Syst ChNS Off J Int Soc Pediatr Neurosurg. 2004;20(10):720 - 725. doi:10.1007/s00381 - 004 - 1003 - 6.

11. Smith BW, Daunter AK, Yang LJS, Wilson TJ. An Update on the Management of Neonatal Brachial Plexus Palsy - Replacing Old Paradigms: A Review. JAMA Pediatr. 2018;172(6):585 - 91. doi: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.0124.
12. Waters PM. Update on management of pediatric brachial plexus palsy. J Pediatr Orthop B. 2005;14(4):233 - 44. doi: https://doi.org/10.1097/01202412 - 200507000 - 00001.
13. Singer AD, Meals C, Kesner V, et al. The Multidisciplinary Approach to the Diagnosis and Management of Nonobstetric Traumatic Brachial Plexus Injuries. Am J Roentgenol. 2018;211(6):1319 - 1331. doi:10.2214/AJR.18.19887.
14. Smith BW, Chang KWC, Parmar HA, Ibrahim M, Yang LJS. MRI evaluation of nerve root avulsion in neonatal brachial plexus palsy: understanding the presence of isolated dorsal/ventral rootlet disruption. J Neurosurg Pediatr. 2021;27(5):589 - 593. doi:10.3171/2020.9.PEDS20326.
15. Phan Đức Minh Mẫn, Đặng Khải Minh, Võ Chiêu Tài, et al. Bước đầu đánh giá điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay trẻ em do sanh tại Việt Nam. Y học TP Hồ Chí Minh, tập 17 Phụ bản số 3.
16. Gilbert A, Tassin JL. Obstetrical palsy: a clinical, pathologic, and surgical review. In: Terzis JK (Ed.) Microreconstruction of nerve injuries. Philadelphia, WB Saunders, 1987: 529–53.