Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ của u cuộn nhĩ Download Download PDF