Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ của u cuộn nhĩ

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Lê Văn Khảng, Đàm Thủy Trang, Vũ Đăng Lưu

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mô tả đặc điểm hình ảnh của u cuộn nhĩ trên 16 bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và phẫu thuật tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Kết quả cho thấy triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là ù tai theo nhịp mạch (94%). Trên cắt lớp vi tính (CLVT), phần lớn u khu trú trong hòm nhĩ (81%). Tất cả các trường hợp u cuộn nhĩ không gây tổn thương chuỗi xương con, vỏ xương tĩnh mạch cảnh, động mạch cảnh trong, vỏ xương dây thần kinh mặt, các thành hòm tai. Trong số 16 bệnh nhân có 5 trường hợp được chụp cộng hưởng từ đều giảm tín hiệu trên DWI, ngấm thuốc đồng nhất sau tiêm. U đồng hoặc tăng tín hiệu so với cơ lân cận trên chuỗi xung T1W và T2W. Chẩn đoán hình ảnh trước mổ đánh giá vị trí u, liên quan với các cấu trúc lân cận là rất quan trọng để định hướng đường đi trong phẫu thuật. CLVT đánh giá tốt trong phần lớn các trường hợp. Cộng hưởng từ nên được sử dung kết hợp trong các trường hợp khi u có dịch đi kèm, không xác định được vị trí trên CLVT.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Alaani A, Chavda SV, Irving RM. The crucial role of imaging in determining the approach to glomus tympanicum tumours. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009;266(6):827 - 831. doi:10.1007/s00405 - 008 - 0829 - z
2. Rao AB, Koeller KK, Adair CF. Paragangliomas of the Head and Neck: Radiologic - Pathologic Correlation. 1999;19(6):28.
3. J. O’Leary CM, Shelton C, Giddings NA, Kwartler J, Brackmann DE. Glomus Tympanicum Tumors: A Clinical Perspective. The Laryngoscope. 1991;101(10):1038 - 1043. doi:10.1288/00005537 - 199110000 - 00002
4. Noujaim SE, Pattekar MA, Cacciarelli A, Sanders WP, Wang AM. Paraganglioma of the temporal bone: role of magnetic resonance imaging versus computed tomography. Top Magn Reson Imaging. 2000;11(2):108 - 122. doi:10.1097/00002142 - 200004000 - 00006
5. Carlson ML, Sweeney AD, Pelosi S, Wanna GB, Glasscock ME, Haynes DS. Glomus tympanicum: a review of 115 cases over 4 decades. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015;152(1):136 - 142. doi:10.1177/0194599814555849
6. Olsen W, Dillon W, Kelly W, Norman D, Brant - Zawadzki M, Newton T. MR imaging of paragangliomas. American Journal of Roentgenology. 1987;148(1):201 - 204. doi:10.2214/ajr.148.1.201
7. Larson TC, Reese DF, Baker HL, McDonald TJ. Glomus tympanicum chemodectomas: radiographic and clinical characteristics. Radiology. 1987;163(3):801 - 806. doi:10.1148/radiology.163.3.3033738
8. Phelps PD, Cheesman AD. Imaging Jugulotympanic Glomus Tumors. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1990;116(8):940 - 945. doi:10.1001/archotol.1990.01870080062017
9. Cheng Y, Sha Y, Hong R, Huang W, Han Z. Imaging evaluation of the cases with tympanicum and pulsatile tinnitus. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2014;94(3):198 - 200.
10. Phelps PD. Glomus tumours of the ear: An imaging regime. Clinical Radiology. 1990;41(5):301 - 305. doi:10.1016/S0009 - 9260(05)81689 - 7