Quay trở lại chi tiết bài báo Tác dụng chống đông của viên hoàn Trân châu ngưu hoàng hoàn trên thực nghiệm Download Download PDF