Tác dụng chống đông của viên hoàn Trân châu ngưu hoàng hoàn trên thực nghiệm

Trần Thái Hà, Đào Xuân Tỉnh, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Loan

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng chống đông của viên hoàn Trân châu ngưu hoàng hoàn
trên mô hình gây đông máu bằng lipopolysaccharid ở chuột cống trắng. Chuột được uống thuốc thử liều 0,12 và
0,36 viên/kg/ngày trong 7 ngày liên tục. Hai giờ sau khi uống thuốc thử lần cuối cùng, chuột được gây mô hình
đông máu bằng cách tiêm tĩnh mạch đuôi chuột lipopolysaccharid liều 3 mg/kg. Chuột cống ở các lô nghiên cứu
được lấy máu vào thời điểm 4 giờ sau khi gây mô hình để đánh giá các chỉ số nghiên cứu bao gồm số lượng tiểu
cầu, nồng độ fibrinogen, thời gian prothrombin (PT), thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (aPTT). Kết
quả của nghiên cứu cho thấy tác dụng chống đông phụ thuộc liều của Trân châu ngưu hoàng hoàn thể hiện thông
qua việc tăng số lượng tiểu cầu và nồng độ fibrinogen, đồng thời kéo dài PT và aPTT. Như vậy, Trân châu ngưu
hoàng hoàn có tác dụng chống đông trên mô hình gây đông máu bằng lipopolysaccharid ở chuột cống trắng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Huyết học-Truyền máu, Trường Đại học Y Hà Nội. Bài giảng Huyết học-Truyền máu sau đại học. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội; 2006:247.
2. Bộ môn Dược lý Trường Đại Học Y Hà Nội. Dược lý học lâm sàng. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội; 2012:499-518.
3. Wang B, Wu SM, Wang T, et al. Pre-treatment with bone marrow-derived mesenchymal stem cells inhibits systemic intravascular coagulation and attenuates organ dysfunction in lipopolysaccharide-induced disseminated intravascular coagulation rat model. Chinese Medical Journal 2012;125(10):1753-4759.
4. Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Loan, Mai Phương Thanh, et al. Tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin của viên nang TD-HK01 trên thực nghiệm. Tạp chí nghiên cứu y học. 2018;115(6):80-89.
5. Nicola Semeraro, Concetta T. Ammollo, Fabrizio Semeraro. Sepsis-Associated Dissemin Thromboembolic Disease. Mediterranean journal of hematology and infectious diseases. 2010;2(3):e2010024-42.
6. Elisabeth Perzborn, Claudia Hirth-Dietrich, Elke Fischer. Rivaroxaban Has Protective Effects in a Model of Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) in Rats. Blood. 2007;110:935.
7. Đỗ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội; 2006:41-882.
8. Dong Yao, Zheng Wang, Li Miao, et al. Effects of extracts and isolated compounds from safflower on some index of promoting blood circulation and regulating menstruation. J Ethnopharmacol. 2016;15(191):264-272.
9. Kai-Hong Wang, Shi-Fei Li, Yi Zhao, et al. In Vitro Anticoagulant Activity and Active Components of Safflower Injection. Molecules. 2018;23:170.
10. Eunhyun Choi, Junsang Oh, Gi-Ho Sung. Antithrombotic and Antiplatelet Effects of Cordyceps militaris. Mycobiology. 2020;48(3): 228-232.
11. Jiaoyang Luoa, Dan Yana, Da Zhang, et al. Substitutes for endangered medicinal animal horns and shells exposed by antithrombotic and anticoagulation effects. Journal of Ethnopharmacology. 2011;136:210-216.