Xác định đột biến gen LRRK2 ở bệnh nhân Parkinson

Nguyễn Thị Nữ, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Vân Khánh, Trần Huy Thịnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Gen LRRK2 là một gen khá lớn nằm trên nhiễm sắc thể 12 với chiều dài 144 kb, bao gồm 51 exon mã hóa 2527
acid amin có vai trò quan trọng trong việc khởi động quá trình dịch mã ở tế bào. Đột biến gen LRRK2 chiếm khoảng
5 - 10% bệnh nhân Parkinson có tiền sử gia đình, di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường và chiếm khoảng 3,6%
bệnh nhân Parkinson không có tiền sử gia đình. LRRK2 là một protein lớn, đa miền với các đột biến gây bệnh rải
rác trải dài cả gen. Vì vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục đích xác định đột biến của gen LRRK2 ở
bệnh nhân Parkinson bằng phương pháp giải trình tự gen trực tiếp. Nghiên cứu được tiến hành trên 30 bệnh nhân
được chẩn đoán Parkinson. Kỹ thuật giải trình tự gen trực tiếp được sử dụng để xác định đột biến gen LRRK2. Kết
quả tỷ lệ có đột biến chiếm 16,7%, không có đột biến 83,3%. Độ tuổi trung bình 55,9 ± 9,5. Tỷ lệ nam/nữ = 1,

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Rui Q, Ni H, Li D, Gao R, Chen G. The Role of LRRK2 in Neurodegeneration of Parkinson Disease. Current neuropharmacology. 2018;16(9):1348-1357. doi:10.2174/1570159x16666180222165418.
2. Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, et al. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous
nations, 2005 through 2030. Neurology. Jan 30 2007;68(5):384-6. doi: 10.1212/01.wnl.0000247740.47667.03.
3. Fahn S, Sulzer D. Neurodegeneration and neuroprotection in Parkinson disease. NeuroRx: the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics. Jan 2004;1(1):139-54. doi: 10.1602/neurorx.1.1.139.
4. Lê Đức Hinh. Bệnh Parkinson. Nhà xuất bản Y học; 2001.
5. Nuytemans K, Theuns J, Cruts M, Van Broeckhoven C. Genetic etiology of Parkinson disease associated with mutations in the SNCA, PARK2, PINK1, PARK7, and LRRK2 genes: a mutation update. Human mutation. Jul 2010;31(7):763-80. doi: 10.1002/humu.21277.
6. Healy DG, Falchi M, O’Sullivan SS, et al. Phenotype, genotype, and worldwide genetic penetrance of LRRK2-associated Parkinson’s disease: a case-control study. The Lancet Neurology. Jul 2008;7(7):583-90. doi: 10.1016/s1474-4422(08)70117-0.
7. Houlden H, Singleton AB. The genetics and neuropathology of Parkinson’s disease. Acta neuropathologica. Sep 2012;124(3):325-38. doi: 10.1007/s00401-012-1013-5.
8. Nhữ Đình Sơn. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ của bệnh Parkinson. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 2004;(2).
9. Hu ZX, Peng DT, Cai M, et al. A study of six point mutation analysis of LRRK2 gene in Chinese mainland patients with Parkinson’s disease. Neurological sciences: official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology. Aug 2011;32(4):741-2. doi: 10.1007/s10072-010-0453-8.
10. Sokalingam S, Raghunathan G, Soundrarajan N, Lee SG. A study on the effect of surface lysine to arginine mutagenesis on protein stability and structure using green fluorescent protein. PloS one. 2012;7(7):e40410. doi: 10.1371/journal.pone.0040410.
11. Nguyễn Thanh Bình. Đặc điểm triệu chứng vận động và ngoài vận động của bệnh nhân parkinson. Tạp chí Y học thực hành. 2017;1053(8).
12. Trần Văn Chung. Một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng hội chứng/bệnh Parkinson ở người cao tuổi của quận Đống Đa và Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tạp chí Y học thực hành. 2010;713(4).