Quay trở lại chi tiết bài báo Xây dựng các bảng từ thử sức nghe lời Tiếng Việt cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi Download Download PDF