Phẫu thuật bảo tồn vật liệu độn mông sau nhiễm trùng khoang đặt túi: báo cáo 1 ca lâm sàng

Phạm Thị Việt Dung, Phạm Kiến Nhật

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Nâng mông là phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến. Nhiễm trùng chiếm 1,9 đến 5% biến chứng. Phương
pháp điều trị thường là phối hợp liệu pháp kháng sinh và tháo vật liệu; tuy đảm bảo hiệu quả điều trị nhiễm
trùng nhưng để lại tác động tâm lý đáng kể. Chúng tôi báo cáo một trường hợp điều trị thành công bằng
liệu pháp kháng sinh phối hợp phẫu thuật bảo tồn túi độn mông. Bệnh nhân nữ 29 tuổi, được chẩn đoán
nhiễm trùng khoang đặt túi sau phẫu thuật độn mông 10 ngày. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh theo
kháng sinh đồ; phẫu thuật lấy túi, rửa khoang, rửa và đặt lại túi cùng thì. Sau mổ bệnh nhân hết sốt, vết
mổ liền tốt. Sau 8 tháng, hai mông hoàn toàn ổn định, không có biểu hiện nhiễm trùng tái phát, siêu âm
không thấy tụ dịch. Phối hợp liệu pháp kháng sinh và phẫu thuật bảo tồn túi độn là khả thi và có cơ sở khoa
học. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác cần thời gian theo dõi dài hơn và trên số lượng lớn ca lâm sàng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Shah, B. Complications in Gluteal Augmentation. Clin Plast Sur. 2018;45(2):179-186.
2. Marc R. Matthews, Emily A. Helmick, Daniel M. Caruso, Kevin N. Foster. Necrotizing Soft Tissue Infection as a Result of a Brazilian Butt Lift Procedure. Trauma Acute Care. Jun 2017;2(3):46.
3. Washer L L, Gutowski K. Breast Implant Infections. Infect Dis Clin North Am. Mar 2012;26(1):111-125.
4. Spear S, Howard M, Boehmler J, et al. The infected or exposed breast implant: management and treatment strategies. Plast Reconstr Surg. 2004;113:1634-44.
5. Courtiss E, Goldwyn R, Anastasi G. The fate of breast implants with infection around them. Plast Reconstr Surg. 1979;63(6):812-6.
6. Laveaux C, Pauchot J, Loury J, Leroy J, Tropet Y. Acute periprosthetic infection after aesthetic breast augmentation. Report of three cases of implant “salvage”. Proposal of a standardized protocol of care. Ann Chir Plast Esthet. 2009 Aug;54(4):358-64.
7. Castus, P., Heymans, O., Melin, P., Renwart, L., Henrist, C., Hayton, E.,Leclère, F. M. Is Salvage of Recently Infected Breast Implant After Breast Augmentation or Reconstruction Possible? An Experimental Study. Aesthetic Plast Sur; 42(2):362-368.