Quay trở lại chi tiết bài báo 16. Tác dụng của điện châm kết hợp tập vận động và đeo đai trên bệnh nhân bán trật khớp vai sau nhồi máu não Download Download PDF