16. Tác dụng của điện châm kết hợp tập vận động và đeo đai trên bệnh nhân bán trật khớp vai sau nhồi máu não

Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thanh Thủy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp tập vận động và đeo đai trên bệnh nhân bán trật khớp vai sau nhồi máu não. Nghiên cứu can thiệp, so sánh trước sau và có đối chứng. 60 bệnh nhân được chẩn đoán bán trật khớp vai sau nhồi máu não chia thành hai nhóm đảm bảo tương đồng về tuổi, giới, mức độ bán trật khớp vai trên X-quang. Nhóm nghiên cứu được điện châm kết hợp tập vận động và đeo đai; nhóm chứng được tập vận động và đeo đai, 5 ngày/tuần trong 4 tuần. Nhóm nghiên cứu cải thiện khoảng cách, mức độ bán trật khớp vai, tầm vận động, cơ lực khớp vai và chức năng vận động chi trên: giảm khoảng cách bán trật khớp vai từ 16,52 ± 4,69mm xuống 10,31 ± 3,49mm và điểm FMA (Fugl-Myer Assessment) vai/cánh tay/cẳng tay và cổ tay ở nhóm nghiên cứu tốt hơn so với nhóm chứng (p < 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Turner-Stokes L, Jackson D. Shoulder pain after stroke: a review of the evidence base to inform the development of an integrated care pathway. Clin Rehabil. 2002;16(3):276-298. doi: 10.1191/0269215502cr491oa.
2. Suethanapornkul S, Kuptniratsaikul PS an, Kuptniratsaikul V, Uthensut P, Dajpratha P, Wongwisethkarn J. Post stroke shoulder subluxation and shoulder pain: a cohort multicenter study. J Med Assoc Thai. 2008;91(12):1885-1892.
3. Paci M, Nannetti L, Rinaldi LA. Glenohumeral subluxation in hemiplegia: An overview. J Rehabil Res Dev. 2005;42(4):557-568. doi: 10.1682/jrrd.2004.08.0112.
4. Kumar P, Kassam J, Denton C, Taylor E, Chatterley A. Risk factors for inferior shoulder subluxation in patients with stroke. Physical Therapy Reviews. 2010;15(1):3-11. doi: 10.1179/174328810X12647087218596.
5. Barlak A, Unsal S, Kaya K, Sahin-Onat S, Ozel S. Poststroke shoulder pain in Turkish stroke patients: relationship with clinical factors and functional outcomes. Int J Rehabil Res. 2009;32(4):309-315. doi: 10.1097/MRR.0b013e 32831e455f.
6. Stolzenberg D, Siu G, Cruz E. Current and future interventions for glenohumeral subluxation in hemiplegia secondary to stroke. Top Stroke Rehabil. 2012;19(5):444-456. doi: 10.1310/tsr1905-444.
7. Hoàng Bảo Châu. Nội khoa Y học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 2006;18-37.
8. Bộ Y Tế. Chương trình quốc gia Y học cổ truyền. Kim quỹ yếu lược. Nhà xuất bản Y học. 1996;51-68,86-93,126-131,182-185.
9. Bộ môn Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội. Chuyên đề nội khoa Y học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học; 2006:72-84.
10. Stolzenberg D, Siu G, Cruz E. Current and future interventions for glenohumeral subluxation in hemiplegia secondary to stroke. Top Stroke Rehabil. 2012;19(5):444-456. doi: 10.1310/tsr1905-444.
11. Chen CH, Chen TW, Weng MC, Wang WT, Wang YL, Huang MH. The effect of electroacupuncture on shoulder subluxation for stroke patients. Kaohsiung J Med Sci. 2000;16(10):525-532.
12. Van Langenberghe HV, Hogan BM. Degree of pain and grade of subluxation in the painful hemiplegic shoulder. Scand J Rehabil Med. 1988;20(4):161-166.
13. Wang RY, Chan RC, Tsai MW. Functional electrical stimulation on chronic and acute hemiplegic shoulder subluxation. Am J Phys Med Rehabil. 2000;79(4):385-390; quiz 391-394. doi: 10.1097/00002060-200007000-00011.
14. Bakhsh W, Nicandri G. Anatomy and physical examination of the shoulder. Sports Med Arthrosc Rev. 2018;26(3):e10-e22. doi: 10.1097/JSA.0000000000000202.
15. Viện Đông Y. Châm cứu học. Nhà xuất bản Y học. 1984;58-202.
16. Wan WR, Wang TL, Cheng SL, et al. Post-stroke shoulder-hand syndrome treated with acupuncture and rehabilitation: a randomized controlled trial. Zhongguo Zhen Jiu. 2013;33(11):970-974.
17. Zhu JM, Zhuang R, He J, Wang XX, Wang H, Zhu HY. Yin-yang balance penetrating acupuncture combined with rehabilitation training on upper limb spasticity in stroke hemiplegia. Zhongguo Zhen Jiu. 2020;40(7):697-701. doi: 10.13703/j.0255-293 0.20190531-k0005.
18. Bộ Y tế. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng. 2014;65-69.
19. Phạm Văn Minh. Phục hồi chức năng một số bệnh thường gặp. Nhà xuất bản Y học. 2021;121-143.
20. Reliability and validity of the national institutes of health stroke scale for neuroscience nSurses. Stroke. Accessed June 3, 2020. https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/STROKEAHA.113.004243?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
21. Hogrel JY, Ollivier G, Desnuelle C. Manual and quantitative muscle testing in neuromuscular disorders. How to assess the consistency of strength measurements in clinical trials. Rev Neurol (Paris). 2006;162(4):427-436. doi: 10.1016/s0035-3787(06)75033-0.
22. Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, French M. Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP). Arthritis Care Res (Hoboken). 2011;63 Suppl 11:S240-252. doi: 10.1002/acr.20543.
23. Fugl-Meyer AR, Jääskö L, Leyman I, Olsson S, Steglind S. The post-stroke hemiplegic patient. 1. a method for evaluation of physical performance. Scand J Rehabil Med. 1975;7(1):13-31.
24. Meng Ningning. A clincal study on acupotomy to treat glenohumeral subluxation after stroke. Master’s Thesis. Heilongjiang Academy of Traditional Chinese Medicine; 2020.
25. Xu Haipeng. Clinical observation on the treatment of shoulder subluxation after stroke by triple puncture with electric acupuncture. Master’s Thesis. Heilongjiang Academy of Traditional Chinese Medicine; 2019.
26. Adey-Wakeling Z, Arima H, Crotty M, et al. Incidence and associations of hemiplegic shoulder pain poststroke: Prospective population-based study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2015;96(2):241-247.e1. doi: 10.1016/j.apmr.2014.09.007.
27. Fang Lina, Naerbuli. Efficacy of acupoint thread embedding in treating post-stroke subluxation of the shoulder joint and its effects on serum TNF-α and IL-6. The First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University. 2020;39(2):1-6.