27. Hai ca lâm sàng huyết khối tĩnh mạch não ở bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị Kiên, Nguyễn Hoành Sâm

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Huyết khối tĩnh mạch não là thuật ngữ chung mô tả bệnh lý huyết khối của hệ thống tĩnh mạch não bao gồm huyết khối xoang tĩnh mạch màng cứng và hệ thống tĩnh mạch não sâu cũng như tĩnh mạch vùng vỏ não. Đây là một thể ít gặp trong số các bệnh lý đột quỵ não và là thách thức đối với bác sĩ lâm sàng khi chẩn đoán bệnh. Một số báo cáo đã chỉ ra huyết khối tĩnh mạch não là biến chứng trực tiếp của nhiễm COVID-19. Chúng tôi thu thập thông tin và cáo báo hai trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 có huyết khối tĩnh mạch não, đồng thời tham khảo y văn các ca bệnh đã được báo cáo.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Connors JM, Levy JH. COVID-19 and its implications for thrombosis and anticoagulation. Blood. 2020;135(23):2033-2040. doi: 10.1182/blood.2020006000.
2. Saposnik G, Barinagarrementeria F, Brown RD, et al. Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis. Stroke. 2011;42(4):1158-1192. doi: 10.1161/STR.0b013 e31820a8364.
3. Hemasian H, Ansari B. First case of Covid-19 presented with cerebral venous thrombosis: A rare and dreaded case. Rev Neurol (Paris). 2020;176(6):521-523. doi: 10.10 16/j.neurol.2020.04.013.
4. Baldini T, Asioli GM, Romoli M, et al. Cerebral venous thrombosis and severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 infection: A systematic review and meta-analysis. Eur J Neurol. 2021;28(10):3478-3490. doi: 10.1111/e ne.14727.
5. Ghosh R, Roy D, Mandal A, et al. Cerebral venous thrombosis in COVID-19. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2021;15(3):1039-1045. doi: 10.1016/j.dsx.2021.04.026.
6. Hai HB, Phuc DG, Chung NT, et al. Cerebral venous sinus thrombosis related to vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: First reported case in Vietnam. Journal of Medical Research. 2021;148(12):122-127. doi: 10.52852/tcncyh.v148i12.637.
7. Al-Mufti F, Amuluru K, Sahni R, et al. Cerebral venous thrombosis in COVID-19: A New York Metropolitan cohort study. American Journal of Neuroradiology. 2021;42(7):1196-1200. doi: 10.3174/ajnr.A7134.
8. Abdalkader M, Shaikh SP, Siegler JE, et al. Cerebral venous sinus thrombosis in COVID-19 patients: A multicenter study and review of literature. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2021;30(6):105733. doi: 10.1016/j.jst rokecerebrovasdis.2021.105733.
9. Zhang L, Feng X, Zhang D, et al. Deep vein thrombosis in hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China. Circulation. 2020;142(2):114-128. doi: 10.1161/CIRCULATI ONAHA.120.046702.
10. Cui S, Chen S, Li X, Liu S, Wang F. Prevalence of venous thromboembolism in patients with severe novel coronavirus pneumonia. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2020;18(6):1421-1424. doi: 10.1111/jth.14830.
11. Ferro JM, Bousser MG, Canhão P, et al. European Stroke Organization guideline for the diagnosis and treatment of cerebral venous thrombosis - Endorsed by the European Academy of Neurology. European Stroke Journal. 2017;2(3):195-221. doi: 10.1177/23969 87317719364.
12. Yaghi S, Shu L, Bakradze E, et al. Direct oral anticoagulants versus warfarin in the treatment of cerebral venous thrombosis (ACTION-CVT): A multicenter international study. Stroke. 2022;53(3):728-738. doi: 10.116 1/STROKEAHA.121.037541.