Quay trở lại chi tiết bài báo 22. Kiến thức, thực hành phòng, chống dịch COVID-19 của nhân viên y tế tại Việt Nam và một số yếu tố liên quan năm 2020 Download Download PDF