22. Kiến thức, thực hành phòng, chống dịch COVID-19 của nhân viên y tế tại Việt Nam và một số yếu tố liên quan năm 2020

Tạ Thị Kim Nhung, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thị Thanh Xuân , Phạm Thị Quân, Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Quốc Doanh, Phan Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Quỳnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nhân viên Y tế có kiến thức và thực hành tốt về phòng, chống dịch COVID-19 sẽ góp phần quan trọng vào việc khống chế dịch COVID-19 lây lan. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tỉ lệ nhân viên Y tế tại Việt Nam có kiến thức và thực hành đúng về phòng, chống dịch COVID-19 và một số yếu tố liên quan, năm 2020. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 21.413 nhân viên Y tế trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên cả nước theo phương pháp ném bóng tuyết. Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nhân viên Y tế có kiến thức và thực hành đúng phòng, chống dịch COVID-19 lần lượt là 84,4% và 71,4%. Nhân viên Y tế nữ, trẻ tuổi, có thâm niên công tác ≥ 10 năm và có nguy cơ tiếp xúc với COVID-19 thì có kiến thức về phòng, chống COVID-19 tốt hơn. Nhân viên Y tế có thâm niên công tác ≥ 10 năm và có nguy cơ tiếp xúc với COVID-19 thì có thực hành về phòng, chống COVID-19 tốt hơn (p < 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Accessed 04/20/2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200219-sitrep-30-covid-19.pdf?sfvrsn=3346b04f_2.
2. Singhal T. A review of Coronavirus disease-2019 (COVID-19). Indian journal of pediatrics. Apr 2020;87(4):281-286. doi: 10.100 7/s12098-020-03263-6.
3. Worldometer. COVID-19 coronavirus pandemic. Accessed Feb 2020. https://www.worldometers.info/coronavirus/.
4. Chew NWS, Lee GKH, Tan BYQ, et al. A multinational, multicentre study on the psychological outcomes and associated physical symptoms amongst healthcare workers during COVID-19 outbreak. Brain, Behavior, and Immunity. Apr 21 2020. doi: 10.1 016/j.bbi.2020.04.049.
5. Zhou M, Tang F, Wang Y, et al. Knowledge, attitude and practice regarding COVID-19 among health care workers in Henan, China. The Journal of hospital infection. Apr 9 2020. doi: 10.1016/j.jhin.2020.04.012.
6. Moro M, Vigezzi GP, Capraro M, et al. 2019-novel coronavirus survey: Knowledge and attitudes of hospital staff of a large Italian teaching hospital. Acta bio-medica: Atenei Parmensis. Apr 10 2020;91(3-s):29-34. doi: 10. 23750/abm.v91i3-S.9419.
7. Giao H, Nguyen Thi N, Thi Ngoc Han N, et al. Knowledge and attitude toward COVID-19 among healthcare workers at District 2 Hospital, Ho Chi Minh City. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 04/03/2020. doi: 10.4103/1995-7645.280396.
8. Tien TQ, Tuyet-Hanh TT, Linh TNQ, et al. Knowledge, attitudes, and practices regarding COVID-19 prevention among Vietnamese healthcare workers in 2020. Health Serv Insights. 2021;14:11786329211019225. doi: 10.1177/11786329211019225.
9. Malik UR, Atif N, Hashmi FK, et al. Knowledge, attitude, and practices of Healthcare professionals on COVID-19 and risk assessment to prevent the epidemic spread: A multicenter cross-sectional study from Punjab, Pakistan. Int J Environ Res Public Health. Sep 2 2020;17(17). doi: 10.3390/ijerph17176395.
10. Kamacooko O, Kitonsa J, Bahemuka UM, et al. Knowledge, attitudes, and practices regarding COVID-19 among healthcare workers in Uganda: A cross-sectional survey. Int J Environ Res Public Health. Jun 30 2021;18(13). doi: 10.3390/ijerph18137004.
11. Zhang M, Zhou M, Tang F, et al. Knowledge, attitude, and practice regarding COVID-19 among healthcare workers in Henan, China. Journal of Hospital Infection. 2020;105(2):183-187. doi: 10.1016/j.jhin.2020. 04.012.
12. Koh D, Lim MK, Chia SE, et al. Risk perception and impact of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) on work and personal lives of healthcare workers in Singapore: What can we learn?. Medical Care. 2005;43(7):676-682.
13. Olum R, Chekwech G, Wekha G, et al. Coronavirus disease-2019: Knowledge, attitude, and practices of health care workers at Makerere University Teaching Hospitals, Uganda. Front Public Health. 2020;8:181. doi: 10.3389/fpubh.2020.00181.
14. Albahri AH, Alnaqbi SA, Alnaqbi SA, et al. Knowledge, attitude, and practice regarding COVID-19 among healthcare workers in Primary Healthcare Centers in Dubai: A cross-sectional survey, 2020. Front Public Health. 2021;9:617679. doi: 10.3389/fpubh.2021.617679.
15. Limbu DK, Piryani RM, Sunny AK. Healthcare workers' knowledge, attitude and practices during the COVID-19 pandemic response in a tertiary care hospital of Nepal. PLoS One. 2020;15(11):e0242126. doi: 10.137 1/journal.pone.0242126.
16. Kassie BA, Adane A, Tilahun YT, et al. Knowledge and attitude towards COVID-19 and associated factors among health care providers in Northwest Ethiopia. PLoS One. 2020;15(8):e0238415. doi: 10.1371/journal.pon e.0238415.
17. Egbi OG, Duru C, Kasia B. Knowledge, attitude and practice towards COVID-19 among workers of a tertiary hospital in Bayelsa State, Nigeria. Pan Afr Med J. 2020;37(Suppl 1):24. doi: 10.11604/pamj.supp.2020.37.24.26259.
18. Salman M, Mustafa Z, Asif N, et al. Knowledge, attitude and preventive practices related to COVID-19 among health professionals of Punjab province of Pakistan. J Infect Dev Ctries. Jul 31 2020;14(7):707-712. doi: 10.3855/jidc.12878.
19. Almohammed OA, Aldwihi LA, Alragas AM, et al. Knowledge, attitude, and practices associated with COVID-19 among healthcare workers in hospitals: A cross-sectional study in Saudi Arabia. Front Public Health. 2021;9:643053. doi: 10.3389/fpubh.2021.643053.
20. Shakeel S, Rehman H, Hassali MA, et al. Knowledge, attitude and precautionary practices towards COVID-19 among healthcare professionals in Karachi, Pakistan. J Infect Dev Ctries. Oct 31 2020;14(10):1117-1124. doi: 10. 3855/jidc.12714.