8. Tính linh hoạt của vạt đùi trước ngoài trong tạo hình các khuyết lớn vùng gân achilles

Trần Thiết Sơn, Phạm Thị Việt Dung, Tạ Hồng Thuý, Phan Tuấn Nghĩa, Lê Hồng Phúc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Vạt da cân đùi trước ngoài (ALT) có nhiều ưu điểm trong phẫu thuật tái tạo khuyết gân Achilles và phần mềm che phủ. Nghiên cứu trên 6 bệnh nhân từ 12 đến 62 tuổi, đều có tổn thương khuyết gân Achilles và phần mềm vùng gót với tình trạng nhiễm trùng nặng khi vào viện. Kích thước của khuyết phần mềm từ 6 x 4 cm tới 12 x 10 cm. Sử dụng vạt da cân ALT tự do dạng phức hợp ở 1 trường hợp, dạng chùm ở 5 trường hợp. Các vạt đều có hai thành phần đảo da và fascia lata (FL), kích thước của vạt da từ 10 x 5 cm tới 15 x 12 cm, kích thước vạt FL từ 10 x 5 cm tới 15 x 12 cm. Làm mỏng vạt ALT dưới kính hiển vi và làm chiều dày vạt mỏng tới 40-79% ở 5/6 bệnh nhân. Sau phẫu thuật các bệnh nhân đều đứng, đi lại được và rất hài lòng với kết quả. Vạt da cân ALT tự do sử dụng dưới các dạng khác nhau như vạt phức hợp, vạt chùm với hai thành phần chính là vạt da và vạt FL là sự lựa chọn thích hợp cho các khuyết lớn vùng gân Achilles và phần mềm trong một lần phẫu thuât. Kỹ thuật làm mỏng vạt da được kết hợp với vạt chùm cho kết quả thẩm mỹ cao hơn.

Chi tiết bài viết

Author Biography

Lê Hồng Phúc,

 

 

Tài liệu tham khảo

1. Marchesi A, Parodi PC, Brioschi M, et al. Soft-tissue defects of the Achilles tendon region: Management and reconstructive ladder. Review of the literature. Injury. 2016; 47 Suppl 4: S147-S153. doi:10.1016/j.injury.2016.07.053.
2. Abhyankar SV, Kulkarni A, Agarwal NK. Single stage reconstruction of ruptured tendoachilles tendon with skin cover using distally based superficial sural artery flap. Ann Plast Surg. 2009; 63(4): 425-427. doi:10.1097/SAP.0b013e31819516cc.
3. Hamdi MF, Khlifi A. Lateral supramalleolar flap for coverage of ankle and foot defects in children. J Foot Ankle Surg Off Publ Am Coll Foot Ankle Surg. 2012; 51(1): 106-109. doi:10.1053/j.jfas.2011.10.014.
4. Song YG, Chen GZ, Song YL. The free thigh flap: a new free flap concept based on the septocutaneous artery. Br J Plast Surg. 1984; 37(2): 149-159. doi:10.1016/0007-1226(84)90002-x.
5. N N, Ah C, Dw C, P Y. Lower extremity reconstruction with the anterolateral thigh flap. J Reconstr Microsurg. 2012; 28(4). doi:10.1055/s-0032-1306370.
6. Inoue T, Tanaka I, Imai K, Hatoko M. Reconstruction of Achilles tendon using vascularised fascia lata with free lateral thigh flap. Br J Plast Surg. 1990; 43(6): 728-731. doi:10.1016/0007-1226(90)90199-a.
7. P D, L M, M B, S C, S R, E B. Reconstruction of the Achilles tendon with a composite anterolateral thigh free flap with vascularized fascia lata: a case report. J Bone Joint Surg Am. 2010; 92(15). doi:10.2106/JBJS.I.01578.
8. Fourniols E, Lazennec JY, Rousseau MA. Salvage technique for postoperative infection and necrosis of the Achilles tendon. Orthop Traumatol Surg Res OTSR. 2012; 98(8): 915-920. doi:10.1016/j.otsr.2012.07.009.
9. Cukelj F, Bandalovic A, Knezevic J, Pavic A, Pivalica B, Bakota B. Treatment of ruptured Achilles tendon: Operative or non-operative procedure? Injury. 2015; 46 Suppl 6: S137-142. doi:10.1016/j.injury.2015.10.070.
10. Lee YK, Lee M. Treatment of infected Achilles tendinitis and overlying soft tissue defect using an anterolateral thigh free flap in an elderly patient: A case report. Medicine (Baltimore). 2018; 97(35): e11995. doi:10.1097/MD.0000000000011995.
11. Lee HB, Lew DH, Oh SH, et al. Simultaneous reconstruction of the Achilles tendon and soft-tissue defect using only a latissimus dorsi muscle free flap. Plast Reconstr Surg. 1999; 104(1): 111-119.
12. Yuen JC, Nicholas R. Reconstruction of a total Achilles tendon and soft-tissue defect using an Achilles allograft combined with a rectus muscle free flap. Plast Reconstr Surg. 2001; 107(7): 1807-1811. doi:10.1097/00006534-200106000-00028.
13. Houtmeyers P, Opsomer D, Van Landuyt K, Monstrey S. Reconstruction of the Achilles tendon and overlying soft tissue by free composite anterolateral thigh flap with vascularized fascia lata. J Reconstr Microsurg. 2012; 28(3):205-209. doi:10.1055/s-0032-1306367
14. Kim JT, Kim YH, Ghanem AM. Perforator chimerism for the reconstruction of complex defects: A new chimeric free flap classification system. J Plast Reconstr Aesthetic Surg JPRAS. 2015; 68(11): 1556-1567. doi:10.1016/j.bjps.2015.07.004.
15. Kim SW, Kim KN, Hong JP, Park SW, Park CR, Yoon CS. Use of the chimeric anterolateral thigh free flap in lower extremity reconstruction. Microsurgery. 2015; 35(8): 634-639. doi:10.1002/micr.22494.
16. Kimura N, Satoh K, Hasumi T, Ostuka T. Clinical application of the free thin anterolateral thigh flap in 31 consecutive patients. Plast Reconstr Surg. 2001; 108(5): 1197-1208; discussion 1209-1210. doi:10.1097/00006534-200110000-00015.
17. Andreu-Sola V, Aguilera-Sáez J, Rivas-Nicolls D, Bosacoma Roura P, Barret JP. Functional reconstruction of acutely burnt achilles tendon with composite anterolateral thigh flap with fascia lata: a case report. Ann Burns Fire Disasters. 2017; 30(4): 309-312.
18. Michel G, Ho Quoc C, Assaf N, Delay E, Sinna R. [Dynamic reconstruction of Achilles tendon by free composite perforator flap with functional assessment]. Ann Chir Plast Esthet. 2015; 60(1): 78-83. doi:10.1016/j.anplas.2014.05.004.