14. Hiệu quả và tính an toàn của điện châm luồn kim dưới da kết hợp xoa bóp bấm huyệt trong điều trị liệt vii ngoại biên do lạnh

Nguyễn Tuyết Trang, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Phương Anh, Phạm Thị Hải Yến

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tỷ lệ liệt VII ngoại biên do lạnh trên thế giới là 20-30/100.000 người/ năm, phổ biến từ 15 - 40 tuổi. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp điện châm luồn kim dưới da kết hợp xoa bóp bấm huyệt trong điều trị liệt VII ngoại biên do lạnh. 60 bệnh nhân được chẩn đoán liệt VII ngoại biên do lạnh, chia 2 nhóm: điện châm luồn kim dưới da kết hợp xoa bóp bấm huyệt và điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt. Kết quả cho thấy, nhóm điện châm luồn kim dưới da kết hợp xoa bóp bấm huyệt cải thiện tốt hơn triệu chứng vận động ở khu vực trán và mắt, điểm trung bình FNGs và thời gian điều trị trung bình so với nhóm điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt (p < 0,05). Mức độ liệt theo điểm FNGs sau điều trị cải thiện so với trước điều trị có ý nghĩa thống kê ở 2 nhóm (p < 0,05). Chưa thấy tác dụng không mong muốn của phương pháp điện châm luồn kim dưới da trong điều trị liệt VII ngoại biên do lạnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trường Đại học Y Hà Nội. Bệnh học Nội khoa Y học cổ truyền. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 2017: 195 - 198.
2. Kuks B.M., Snoek J. W. Textbook of Clinical Neurology. Bohn Stafleu van Loghum; 2018: 201-202.
3. Holland N.J., Bernstein J.M. Bell’s pals. BMJ Clin Evid. 2014: 1204.
4. Nathan R. W., Rakesh K. M.; Thomas M. Facial Nerve Palsy, StatPearls Publishing; 2020.
5. BMJ Journals. Managing Bell’s palsy. Drug and Therapeutics Bulletin. 2006; 44 (7):49-53.
6. Gagyor I, Madhok VB, Daly F. et al. Antiviral treatment for Bell’s palsy (idiopathic facial paralysis)(Review). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019, Issue 9. Art. No.: CD001869. DOI: 10.1002/14651858.CD001869.pub9.
7. Vrabec J.T., Backous D.D., Djalilian H.R. et al. Facial Nerve Grading System 2.0. Otolaryngol Head Neck Surg. 2009; 140 (4): 445-45.
8. Le Trung Duc, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Tien Son. Facial nerve conduction study in the prognosis of Bell’s palsy outcome by using FNGS 2.0. Journal of military pharmaco-medicine. 2018; (5).
9. Wu S.H., Tai C.J. Current Research in Acupuncture Treatment for Bell’s Palsy. Acupun Tradi Med. 2017;1: 001.
10. Canan E.O., Ahmet K., Ozlem U. et al. The Efficacy of Acupuncture in the Treatment of Bell’s Palsy Sequelae. Journal of Acupuncture and Meridian Studies. 2019; 12(4): 122-130.
11. Wei H. W, Ruo W.Y., Na C.L. Electroacupuncture is effective for peripheral facial paralysis: A Meta-Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2020.
12. Rongjuan C., Xiaohu Q., Xiaokun X. Special penetration needling for refractory peripheral facial paralysis. Zhongguo Zhen Jiu. 2018; 38(3): 269-272.
13. Hoàng Khánh Toàn. Bàn thêm về châm xuyên huyệt. Tạp chí nghiên cứu Y dược học cổ truyền. 2004; 12: 32-40.