11. Tác dụng giảm đau của TD0015 trên thực nghiệm

Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Quỳnh Trang, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hương Liên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

TD0015 là chế phẩm gồm nhiều dược liệu đã được biết có tác dụng giảm đau và chống viêm, nhằm mục đích điều trị giảm triệu chứng trong bệnh lý thoái hóa khớp. Nghiên cứu được thực hiện trên chuột nhắt trắng chủng Swiss nhằm đánh giá tác dụng giảm đau của TD0015 với ba mô hình tương ứng ba tác nhân gây đau khác nhau (nhiệt độ, cơ học, hóa học). Các thuốc đối chứng trong nghiên cứu gồm có: Aspirin đường uống liều 150 mg/kg, codein phosphat đường uống liều 20 mg/kg. Chế phẩm nghiên cứu TD0015 được sử dụng đường uống với liều 2,4 g/kg và 7,2 g/kg. Kết thúc nghiên cứu, TD0015 liều 2,4 g/kg và 7,2 g/kg có tác dụng giảm đau với tác nhân hóa học trên mô hình gây đau bằng acid acetic, với tác nhân cơ học trên máy đo ngưỡng đau, không có tác dụng giảm đau với tác nhân nhiệt độ khi nghiên cứu trên mô hình mâm nóng (hot plate). TD0015 có tác dụng giảm đau cả trung ương và ngoại biên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lee, Bomi, Shin, et al. Antiallergic effect of the root of Paeonia lactiflora and its constituents paeoniflorin and paeonol. Archives of pharmacal research. 2008;31:445-50.
2. Li X, Wang J, Gao L. Anti-inflammatory and analgesic activity of R.A.P. (Radix Angelicae Pubescentis) ethanol extracts. African journal of traditional, complementary, and alternative medicines. 2013;10(3):422-6.
3. Shikha P, Latha P, Suja SR, et al. Anti-inflammatory and antinociceptive activity of Justicia gendarussa Burm. f. leaves. Indian Journal of Natural Products and Resources. 2010;1(4):456-461.
4. Wu Liu-Qing, et al. Antinociceptive effects of Prim-O-Glucosylcimifugin in inflammatory nociception via reducing spinal COX-2. Biomolecules & Therapeutics. 2016;24(4):418-25.
5. Xiaokun Jiang. Extraction and analgesic effects of polysaccharides from Achyranthes bidentata Blume. Applied Mechanics and Materials. 2014;675-677,1600-1603.
6. Ezeja MI, Omeh YS, Ezeigbo II, Ekechukwu A. Evaluation of the analgesic activity of the methanolic stem bark extract of dialium guineense (Wild). Annals of Medical and Health Sciences Research. 2011;1(1):55-62.
7. Đỗ Trung Đàm. Thuốc giảm đau chống viêm và các phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý. Nhà xuất bản Y học. 2017;335-526.
8. Franz Jakob Hock. Chapter H: Analgesic, anti-inflammatory, and anti-pyretic activity. Drug Discovery and Evaluation: Pharmacological Assays. 4th edition. Springer; 2016.983-1116.
9. Moore RA, Wiffen PJ, Derry S, et al. Non-prescription (OTC) oral analgesics for acute pain - An overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(11):CD010794. doi: 10.1002/14651858.CD010794.pub2. PMID: 26 544675; PMCID: PMC6485506.
10. Li X, Wang J, Gao L. Anti-inflammatory and analgesic activity of R.A.P. (Radix Angelicae Pubescentis) ethanol extracts. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2013;10(3):422-6. PMID: 24146469; PMCID: PMC3777581.