1. Khảo sát thành phần Catapol và 5-Hydroxymethylfurfural trong thục địa

Nguyễn Văn Phúc, Hoàng Minh Chung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành định tính, định lượng catapol và 5 hydroxymethylfurfural bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng hiệu năng cao của vị thuốc thục địa (Radix Rehmannia glutinosa praeparata) sau khi được chế biến trên quy mô công nghiệp 100kg/mẻ theo phương pháp kiểm nghiệm được quy định trong Dược điển Trung quốc 2015 và Dược điển Hàn Quốc VIII. Có đối chiếu với dược liệu sinh địa (Rehmannia glutinosa Gaertn), là nguyên liệu đầu vào chế biến thục địa, chất chuẩn catapol và 5 hydroxymethylfurfural. Kết quả thu được cho thấy qua phương pháp sắc ký lớp mỏng mẫu thử sinh địa không có có vết tương ứng với vết đối chiếu 5 hydroxymethylfurfural. Mẫu thử thục địa không có vết tương ứng với chất đối chiếu catapol. Với phương pháp sắc ký hiệu năng cao xác định có peak tương ứng với peak catalpol; nhưng không xuất hiện peak tương ứng với peak 5 hydroxymethylfurfural. Hàm lượng 5 hydroxymethylfurfural trong các mẫu thục địa khảo sát tính trên dược liệu khô nằm trong khoảng 0,119 - 0,134 %, đạt theo yêu cầu Dược điển Hàn Quốc VIII (không thấp hơn 0,1%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Thông tư 30/2017 ngày 11 tháng 7 năm 2017. Hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền. 2017.
2. Bộ Y tế. Dược điển Việt Nam V. Nhà xuất bản Y học. 2018.
3. Trần Thị Hồng Phương. Hệ thống văn bản quản lý và tình hình chất lượng dược liệu. Tài liệu hội nghị tổng kết công tác y dược cổ truyền năm 2016. 2010.
4. Nguyễn Minh Đức. Sắc ký hiệu năng cao và một số ứng dụng vào nghiên cứu, kiểm nghiệm dược phẩm, dược liệu và hợp chất tự nhiên. Nhà xuất bản Y học. 2006.
5. Chinese Pharmacopoeia Commission. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China (English edition 2015). Chemical Industry press. Beijing, China. 2015.
6. Bai Y, Zhu R, Tian Y, et al. Catalpol in diabetes and its complications: A review of pharmacology, pharmacokinetics, and safety. Molecules. 2019; 24(18): 3302. Published 2019 Sep 11. doi:10.3390/molecules24183302.
7. The korea food and drug administration. 8th edition Korean Pharmacopoeia. 2012.
8. Li SL, Song JZ, Qiao CF, et al. A novel strategy to rapidly explore potential chemical markers for the discrimination between raw and processed Radix Rehmanniae by UHPLC-TOFMS with multivariate statistical analysis. J Pharm Biomed Anal. 2010;51(4):812-823. doi:10.1016/j.jpba.2009.10.002.
9. Zhou L, Xu JD, Zhou SS, et al. Chemomics-based marker compounds mining and mimetic processing for exploring chemical mechanisms in traditional processing of herbal medicines, a continuous study on Rehmanniae Radix. J Chromatogr A. 2017;1530:232-240. doi:10.1016/j.chroma.2017.11.036.
10. The department of health of the Hong Kong (2005), The Hong Kong Chinese Materia Medica Standards (HKCMMS), vol II, pp 223-233.
11. W.T. Chang, U. Thissen, K.A. Ehlert, M.M. Koek, R.H. Jellema, T. Hankemeier, J. vander Greef, M. Wang (2006), Effects of Growth Conditions and Processing on Rehmannia glutinosa L. Using Fingerprint Strategy. Planta Medica, 72(5): 458-467.