20. Tác dụng của trĩ thiên dược trên trĩ nội độ ii chảy máu: Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ii

Phạm Đức Huấn, Lê Thành Xuân, Lê Thị Minh Phương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng điều trị và theo dõi tác dụng không mong muốn của viên Trĩ Thiên Dược trên bệnh nhân trĩ nội độ II có chảy máu. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng với giả dược trên 75 bệnh nhân trĩ nội độ II có chảy máu. Nhóm Trĩ Thiên Dược: 50 bệnh nhân, uống viên Trĩ Thiên Dược 8 viên/ngày/chia 2 lần, trong 14 ngày. Nhóm giả dược: 25 bệnh nhân uống giả dược, 8 viên/ngày/chia 2 lần, trong 14 ngày. Kết quả trên 58 bệnh nhân ở có đặc điểm tương đồng giữa 2 nhóm cho thấy viên Trĩ Thiên Dược cải thiện triệu chứng ở bệnh nhân nghiên cứu thông qua giảm thời gian chảy máu (2,1 ± 1,8 ngày) so với nhóm giả dược (5 ± 5 ngày) với p < 0,05, tỉ lệ ngưng đại tiện ra máu sau 14 ngày là 82,2% cao hơn nhóm giả dược (53,8%) với p < 0,05, giảm điểm Wexner, giảm điểm đau VAS và giảm tình trạng xung huyết của búi trĩ so với trước điều trị (p < 0,05). Không thấy tác dụng không mong muốn của thuốc ở tất cả bệnh nhân trong thời gian nghiên cứu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Migaly J Sun Z. Review of Hemorrhoid Disease: Presentation and Management. Clin Colon Rectal Surg. 2016; 29(1), 22-9. doi: 10.1055/s-0035-1568144.
2. Lohsiriwat V. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management. World journal of gastroenterology. 2012; 18(17), doi:10.3748/wjg.v18.i17.
3. Nguyễn Mạnh Nhâm, và cộng sự. Nghiên cứu bệnh trĩ ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam, các biện pháp phòng bệnh, điều trị, Tạp chí Hậu môn trực tràng. 2014; 6, 7.
4. Olumayokun A. Olajide, Babatunde R. Ogunleye & Temitope O. Erinle. Anti-inflammatory Properties of Amaranthus spinosus Leaf Extract. Pharmaceutical Biology. 2004; 42(7), 521-525, DOI: 10.3109/13880200490893285.
5. Hashempur MH, Khademi F, Rahmanifard M, Zarshenas MM. An Evidence-Based Study on Medicinal Plants for Hemorrhoids in Medieval Persia. J Evid Based Complementary Altern Med. 2017; 22(4), 969-981. doi:10.1177/2156587216688597.
6. Rao J, Jayasree T, Mallikarjuna Rao B, et al. Evaluation of the anti-nociceptive and anti-inflammatory activities of the pet:ether extract of Portulaca oleracea (Linn.). J Clin Diagn Res. 2012; 6, 226–230.
7. Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Trâm, và cộng sự. Nghiên cứu tác dụng điều trị trĩ của viên Trĩ Thiên Dươc trên thực nghiệm, Báo cáo Chuyên đề thực nghiệm đề tài khoa học công nghệ nhánh cấp Nhà nước. 2018.
8. Phạm Đức Huấn, Lê Thành Xuân, Lê Thị Minh Phương, và cs. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I đánh giá tính an toàn của viên Trĩ Thiên Dược. Báo cáo chuyên đề đề tài Khoa học công nghệ nhánh cấp Nhà nước. 2019.
9. American Gastroenterological Association, American Gastroenterological Association medical position statement: Diagnosis and treatment of hemorrhoids. Gastroenterology. 2004; 126, 1461 - 1462.
10. Gan T, Liu YD, Wang Y, Yang J. (2010), Traditional Chinese Medicine herbs for stopping bleeding from haemorrhoids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010. Issue 10. Art. No.: CD006791.
11. Dworkin RH., Turk DC., Wywrich KW., et al. (2008). Interpreting the clinical importance of treatment outcomes in chronic pain clinical trials. IMMPACT recommendations. J Pain 2008, 9, 105 - 21.
12. Wexner S. D, Jorge J. M. N. Etiology and management of fecal incontinence. Diseases of the Colon & Rectum. 1993; 36(1), 77-97.