Đặc điểm lâm sàng và độ nặng của viêm dạ dày ruột do Rotavirus tại Bệnh viện sản Nhi An Giang

Nguyễn Ngọc Rạng, Tôn Quang Chánh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Viêm dạ dày ruột do rotavirus là bệnh thường gặp nhất ở trẻ em. Mục đích của nghiên cứu này nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá độ nặng của viêm dạ dày ruột do rotavirus. Một nghiên cứu hồi cứu bệnh-chứng được thực hiện tại khoa Nhi Bệnh viện Sản Nhi An Giang, nhóm bệnh gồm 309 trường hợp viêm dạ dày ruột rotavirus (+) và nhóm chứng gồm 295 trường hợp viêm dạ dày ruột rotavirus (-). Có tất cả 309 trường hợp viêm dạ dày ruột do rotavirus, tuổi trung vị là 11 (2 - 27) tháng, giới nam chiếm 64,4%. Các biểu hiện lâm sàng lần lượt giữa 2 nhóm viêm dạ dày ruột do và không do rotavirus là sốt (34,3% so với (sv) 25,1%; P = 0,021) , ói (62,1% sv 52,8%; P = 0,021), tiêu chảy (8,4 ± 4,0 sv 7,5 ± 3,6 lần/ngày; P < 0,001), co giật (5,8% sv 2,4%, P = 0,035) và mất nước (46,8% sv 22,7%; P <0,001). Điểm độ nặng của viêm dạ dày ruột do rotavirus là 13,1 ± 2,9 cao hơn điểm độ nặng của viêm dạ dày ruột không do rotavirus là 12,6 ± 2,9 (P = 0,041). Kết luận: Biểu hiện lâm sàng và điểm độ nặng Vesikari của viêm dạ dày ruột do rotavirus.của viêm dạ dày ruột do rotavirus ở trẻ em cao hơn viêm dạ dày ruột không do rotavirus.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. GBD Diarrhoeal Diseases Collaborators. Estimates of global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of diarrhoeal diseases: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Infect Dis. 2017 Sep;17(9):909-948.
2. Nguyen TV, Le Van P, Le Huy C, Weintraub A. Diarrhea caused by rotavirus in children less than 5 years of age in Hanoi, Vietnam. J Clin Microbiol. 2004 Dec;42(12):5745-50.
3. Anders KL, Thompson CN, Thuy NT, et al. The epidemiology and aetiology of diarrhoeal disease in infancy in southern Vietnam: a birth cohort study. Int J Infect Dis. 2015 Jun;35:3-10.
4. Huyen DTT, Hong DT, Trung NT, et al. Epidemiology of acute diarrhea caused by rotavirus in sentinel surveillance sites of Vietnam, 2012-2015. Vaccine. 2018 Dec 4; 36 (51):7894-7900.
5. Nguyen RN, Taylor LS, Tauschek M, Robins-Browne RM. Atypical enteropathogenic
Escherichia coli infection and prolonged diarrhea in children. Emerg Infect Dis. 2006 Apr;12(4):597-603.
6. Jain P, Varanasi G, Ghuge R, et al. Rotavirus Infections in Children Vaccinated Against Rotavirus in Pune, Western India. Indian Pediatr. 2016 Jul 8;53(7):589-93.
7. Karampatsas K, Osborne L, Seah ML, et al. Clinical characteristics and complications of rotavirus gastroenteritis in children in east London: A retrospective case-control study. PLoS One. 2018 Mar 22;13(3):e0194009.
8. Ruuska T, Vesikari T. Rotavirus disease in Finnish children: use of numerical scores for clinical severity of diarrhoeal episodes. Scand J Infect Dis. 1990;22(3):259-67.
9. Nguyen VM, Nguyen VT, Huynh PL, et al. Vietnam Rotavirus Surveillance Network. The epidemiology and disease burden of rotavirus in Vietnam: sentinel surveillance at 6 hospitals. J Infect Dis. 2001 Jun 15;183(12):1707-12.
10. Kim A, Chang JY, Shin S, et al. Epidemiology and Factors Related to Clinical Severity of Acute Gastroenteritis in Hospitalized Children after the Introduction of Rotavirus vaccination. J Korean Med Sci. 2017 Mar;32(3):465-474.
11. Tapisiz A, Bedir Demirdag T, Cura Yayla BC, et al. Rotavirus infections in children in Turkey: A systematic review. Rev Med Virol. 2019 Jan;29(1):e2020.
12. Giaquinto C, Van Damme P, Huet F, et al. Clinical Consequences of Rotavirus Acute Gastroenteritis in Europe, 2004 2005: The REVEAL Study. J Infect Dis. 2007 May 1; 195 Suppl 1:S26–35.
13. Karadag A, Acikgoz ZC, Avci Z, et al. Childhood diarrhoea in Ankara, Turkey: Epidemiological and clinical features of rotavirus-positive versus rotavirus-negative cases. Scand J Infect Dis. 2005; 37(4):269–75.
14. Lý Văn Xuân. So sánh độ nhạy và độ đặc hiệu giữa xét nghiệm sdbioline rotavirus và xét nghiệm ly trích điện di RNA trong chẩn đoán vi rút rota. https://tailieu.vn/doc/so-sanh-do-nhay-va-do-dac-hieu-giua-xet-nghiem-sdbioline-rotavirus-va-xet-nghiem-ly-trich-dien-di-rn-2105565.html.