14. Hiệu quả điều trị bước một ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iv bằng pembrolizumab phối hợp bộ đôi platinum

Nguyễn Khánh Toàn, Tạ Văn Tờ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng có theo dõi dọc nhằm đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của điều trị bước một pembrolizumab phối hợp hóa trị bộ đôi platinum trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV tại 4 bệnh viện ở Việt Nam từ tháng 6/2018 đến tháng 8/2022. Kết quả cho thấy trong 46 bệnh nhân tham gia nghiên cứu có 21 bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ pembrolizumab phối hợp pemetrexed và carboplatin. Thời gian sống trung bình bệnh không tiến triển đạt được 11,0 tháng (95%CI: 7,3 - 14,6 tháng). Tỷ lệ bệnh nhân sống thêm sau 1 năm, 2 năm lần lượt là 80,5% và 45,0%. Các tác dụng không mong muốn thường gặp là thiếu máu và tăng men gan, nhưng chủ yếu gặp ở múc độ nhẹ và vừa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Globocan 2020. https://www.uicc.org/news/globocan-2020-new-global-cancer-data.
2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ. Quyết định 4825/QĐ-BYT ngày 06/8/2018 của Bộ y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏˮ.
3. Tạ Văn Tờ, Nguyễn Sơn Lam. Chẩn đoán bệnh học ung thư phổi. Nhà xuất bản Y học 2022.
4. Non small cell lung cancer, Version 4.2022. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
5. RiyazShah, Jason F.Lester. Tyrosine Kinase Inhibitors for the treatment of EGFR Mutation-Positive Non–Small-Cell Lung Cancer: A Clash of the Generations. Clinical Lung Cancer Volume 21, Issue 3, May 2020, Pages e216-e228.
6. Martin Reck, et al. Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer, The New England Journal of Medicine, Med 2016; 375:1823-1833.
7. Leena Gandhi, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer, The New England Journal of Medicine, Med 2018; 378:2078-2092.
8. Luis Paz-Ares, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer, The New England Journal of Medicine, Med 2018; 379: 2040-2051.
9. Hidehito Horinouchi, et al. Pembrolizumab plus pemetrexed-platinum for metastatic nonsquamous non-small-cell lung cancer: KEYNOTE-189 Japan Study. Clinical Trial, Cancer Sci, 2021 Aug; 112(8): 3255-3265.
10. Ying Cheng, et al. Pembrolizumab Plus Chemotherapy for Chinese Patients With Metastatic Squamous NSCLC in KEYNOTE-407. JTO Clin Res Rep 2021 Sep 25; 2(10): 100225.