20. Một số kích thước và chỉ số vùng đầu mặt của người kinh độ tuổi 18 - 25 tại Hà Nội và Bình Dương

Chu Văn Tuệ Bình, Nguyễn Đức Nghĩa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đo nhân trắc trực tiếp trên 7376 người Kinh theo phương pháp mô tả cắt ngang nhằm mục tiêu xác định một số kích thước vùng đầu mặt của người Kinh độ tuổi 18 - 25 tại Hà Nội và Bình Dương và phân loại một số chỉ số vùng đầu mặt của người Kinh độ tuổi 18 - 25 theo Martin và Saller. Kết quả chúng tôi thu được như sau: Các giá trị trung bình hình thái đầu mặt ở nam lớn hơn nữ, trừ chỉ số vẩu (p < 0,05, t- test). Dạng đầu ở cả nam giới và nữ giới chủ yếu đầu rất ngắn (40,32%), ở nữ giới dạng đầu rất ngắn (44,73%). Dạng mặt chủ yếu rất rộng, ở nam giới (45,6%) và ở nữ giới chủ yếu mặt trung bình (37,4%). Dạng mũi chủ yếu là trung bình, nam giới (43%), ở nữ (46%). Dạng hàm dưới rộng chiếm chủ yếu, ở nam giới (92,93%), ở nữ giới (98,44%). Dạng đầu chủ yếu là rất ngắn, chỉ số mặt toàn bộ là dạng mặt rộng, chỉ số mũi trung bình, chỉ số hàm dưới rộng và không vẩu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Quang Quyền. Nhân trắc học và sự ứng dụng nghiên cứu trên người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học; 1974.
2. Downs W.B. Analysis of the Dento - Facial profile. Angle Orthod. 1956;26:191-212.
3. Ricketts. Planning treatment on the basic of the facial pattern and estimate its growth. Angle Orhod. 1957; 27(1): 14-37.
4. Steiner C.C. The use of cephalometrics as an aid to planning and assessing orthodontic treatment: Report of a case. American Journal of Orthodontics. 1960; 46(10): 721-735.
5. Lê Gia Vinh, Lê Việt Vùng. Nghiên cứu các đặc điểm nhân trắc đầu, mặt, ứng dụng trong nhận dạng người. Tập san hình thái học. 2000; (10): 63-67.
6. Lê Việt Vùng. Nghiên cứu đặc điểm hình thái đầu, mặt ở người Việt trưởng thành, ứng dụng trong giám định pháp y. Luận án Tiến sĩ y học. Học viện Quân Y. 2005.
7. Lê Thị Hạnh. Nghiên cứu các kích thước và chỉ số nhân trắc vùng đầu mặt của sinh viên hai trường đại học. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ. Học Viện Quân Y. 2003.
8. Trần Thị Bích Hạnh. Các kích thước và chỉ số nhân trắc vùng đầu mặt của sinh viên trường Đại học Y khoa Hà Nội. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ y khoa. Trường Đại học Y Hà Nội. 2003.
9. Võ Trương Như Ngọc. Nghiên cứu đặc điểm kết cấu sọ mặt và đánh giá khuôn mặt hài hòa của một nhóm người Việt tuổi từ 18 - 15. Luận án tiến sỹ y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 2010.
10. Lê Đức Lánh. Sự phát triển hình thái đầu mặt của trẻ Việt Nam từ 12 - 15 tuổi. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh. 2007; 11(2): 68-78.
11. K. Terkula, B. Danborno, S.S. Adebisi, S.A. Ojo. Anthropometric Study of Cephalic Index of adult Tiv and Idoma ethnic groups of North Central Nigeria. Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Sciences. 2016; 5(4): 109-115.