25. Đặc điểm mô bệnh học của da do thương tích điện gây nên qua giám định pháp y

Phạm Hồng Thao, Lưu Sỹ Hùng, Đặng Thanh Chung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tử vong do điện khá phổ biến đối với lĩnh vực pháp y. Những biến đổi có thể thấy ở tim và các cơ quan nhưng biến đổi trên da là dấu hiệu đặc trưng nhất để khẳng định sự tiếp xúc cơ thể với nguồn điện, đặc biệt khi không có dấu hiệu đặc trưng của thương tích điện trên cơ thể. Chúng tôi nghiên cứu mô bệnh học da của 32 trường hợp tử vong do điện qua giám định pháp y tại Viện Pháp y Quân đội và Bộ môn Y pháp, Trường Đại học Y Hà Nội. Kết quả: Tuổi trung bình 35,7 ± 12,8, tỷ lệ nam/nữ bằng 15/1; 90,6% do điện hạ thế; 100% có dấu điện vào, 56,2% có dấu điện ra; 87,5% trường hợp có bóc tách biểu bì và dưới biểu bì; 78,1% có hốc sáng trong da; 65,6% nhân tế bào lớp đáy, lớp gai bị kéo dài; tỷ lệ giữa trục dài/trục ngắn của nhân trung bình là 3,9 ± 1,8; 43,8% đông vón sợi collagen; 81,3% tổn thương mạch máu dưới da; 75% biến đổi tuyến phụ thuộc. Kết quả nghiên cứ là cơ sở khoa học quan trọng đối với chẩn đoán pháp y trong tử vong do thương tích điện.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Ngọc Thụ. Thương tích điện. Trong: Y học tư pháp. Nhà xuất bản Y học; 1992.
2. Singh DrS. Determination of skin in electrocution deaths. Int J Forensic Med. 2019; 1(2): 16-18. doi: 10.33545/27074447.2019.v1.i2a.13.
3. Neetha Y, P S, K R, Kamaradgi PN. Histomorphological changes of skin in electrocution deaths - A study in a tertiary care hospital. IP Arch Cytol Histopathol Res. 2022; 7(1): 47-53. doi: 10.18231/j.achr.2022.009.
4. Electrocution-related mortality in northern India - A 5-year retrospective study. Egypt J Forensic Sci. 2014; 4(1): 1-6. doi: 10.1016/j.ejfs.2013.07.001.
5. Walia DS, Kaur R, Gargi J, Singh D, Aggarwal AD. Histopathological changes in skin after electric current injury: An autopsy study. J Clin Diagn Res. Published online 2018. doi: 10.7860/JCDR/2018/32173.11065.
6. Patil R, Tijare J, Raut W. Histopathological examination of skin in electrocution deaths: One year autopsy study. Published 2017. Accessed November 28, 2022. https://www.semanticscholar.org/paper/Histopathological-Examination-of-Skin-in-Deaths%3A-Patil-Tijare/55b8ac1ca2fcd1efd5fe0cb279647cc801d09c94.
7. C M, A M, L C, A A, S Z, Ev S. Forensic tools for the diagnosis of electrocution death: Case study and literature review. Med Leg J. 2018;86(2). doi: 10.1177/0025817217749503.
8. Akyıldız E, Uzun I, İnanıcı MA, Baloglu H. Computerized Image Analysis in Differentiation of Skin Lesions Caused by Electrocution, Flame Burns, and Abrasion. J Forensic Sci. 2009; 54(6): 1419-1422. doi: 10.1111/j.1556-4029.2009.01155.x.
9. Viswakanth B, Shruthi P. Low Voltage Electrocution Deaths and Histopathological Findings: One-Year Prospective Autopsy Study. undefined. Published online 2015. Accessed November 30, 2022. https://www.semanticscholar.org/paper/Low-Voltage-Electrocution-Deaths-and-Findings%3A-Viswakanth-Shruthi/014e565e1b6e746393ca65c69ab3f1cc12d2706e.
10. Behera C, Sikary AK, Kumar V, Mridha AR. Histopathological Differentiation of Antemortem and Postmortem Electrical Burn Mark Produced by Low Voltage. Am J Forensic Med Pathol. 2021; 42(1): 16-22. doi: 10.1097/PAF.0000000000000611.
11. M T, K S, N N, Y A. A histological study on the mechanism of epidermal nuclear elongation in electrical and burn injuries. Int J Legal Med. 2001; 115(3). doi: 10.1007/s004140100250.
12. Uzün I, Akyildiz E, Inanici MA. Histopathological differentiation of skin lesions caused by electrocution, flame burns and abrasion. Forensic Sci Int. 2008; 178(2-3): 157-161. doi: 10.1016/j.forsciint.2008.03.012.