15. Kết quả lâm sàng phác đồ chuẩn bị niêm mạc bằng chu kỳ tự nhiên cải tiến và chu kỳ nhân tạo trên bệnh nhân chuyển phôi trữ

Phạm Thị Mỹ, Hồ Sỹ Hùng, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Thị Mỹ Hạnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 167 bệnh nhân chuyển phôi trữ từ 8/2022 - 3/2023 tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Kết quả cho thấy tuổi trung bình ở 2 nhóm lần lượt là 31 ± 5 phác đồ tự nhiên, 30 ± 5 phác đồ nhân tạo. Độ dày niêm mạc tử cung ngày khởi động progesterone ở nhóm chu kì tự nhiên, nhóm nhân tạo lần lượt là 10,99 ± 1,46 và 10,70 ± 1,06mm. Chưa thấy có sự khác biệt về tỷ lệ thai lâm sàng, làm tổ, thai diễn tiến giữa 2 nhóm; p > 0,05. Phân tích các mô hình có hiệu chỉnh tuổi, chỉ số khối cơ thể, thời gian vô sinh, loại vô sinh, tiền sử lưu sảy thai, số lần chuyển phôi thất bại, niêm mạc tử cung ngày khởi động progesterone, tổng số phôi chuyển, tổng số phôi tốt cho thấy tỷ lệ có thai lâm sàng ở nhóm chu kì nhân tạo có xu hướng cao hơn so với nhóm chu kì tự nhiên, tuy nhiên mối liên quan chưa có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Việc lựa chọn phác đồ chuẩn bị niêm mạc tử cung để chuyển phôi trữ tùy thuộc vào việc cá thể hóa cho bệnh nhân và từng trung tâm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Viết Tiến, Ngô Văn Toàn, Ngô Thị Ngọc Phụng. Dịch tễ học vô sinh và các phương pháp điều trị. Nhà xuất bản Y học 2012.
2. Polyzos NP, Drakopoulos P, Parra J, et al. Cumulative live birth rates according to the number of oocytes retrieved after the first ovarian stimulation for in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection: A multicenter multinational analysis including ~ 15,000 women. Fertility sterility. 2018;110(4):661-670. e661.
3. Wei D, Legro RS, Chen Z-J. The cumulative live birth rate after a freeze-only strategy versus a conventional fresh embryo transfer strategy: A call for more level 1 evidence. BMC medicine. 2020;18:1-3.
4. Mumusoglu S, Polat M, Ozbek IY, et al. Preparation of the endometrium for frozen embryo transfer: A systematic review. Frontiers in Endocrinology. 2021:831.
5. Glujovsky D, Pesce R, Sueldo C, et al. Endometrial preparation for women undergoing embryo transfer with frozen embryos or embryos derived from donor oocytes. Cochrane database of systematic reviews. 2020(10).
6. Fu Y, Shen X, Zhou C. 8. Comparison of natural cycles versus hormone replacement treatment for 2398 frozen - thawed embryo transfer cycles for preimplantation genetic testing patients. Reproductive BioMedicine Online. 2019;39:e31.
7. Givens CR, Markun LC, Ryan IP, et al. Outcomes of natural cycles versus programmed cycles for 1677 frozen–thawed embryo transfers. Reproductive biomedicine online. 2009;19(3):380-384.
8. Liu X, Shi W, Shi J. Natural cycle frozen-thawed embryo transfer in young women with regular menstrual cycles increases the live-birth rates compared with hormone replacement treatment: A retrospective cohort study. Fertility sterility 2020;113(4):811-817.
9. Kawamura T, Motoyama H, Yanaihara A, et al. Clinical outcomes of two different endometrial preparation methods for cryopreserved-thawed embryo transfer in patients with a normal menstrual cycle. Reproductive medicine Biology. 2007;6:53-57.
10. Kim YJ, Choi YS, Lee WD, et al. Does a vitrified blastocyst stage embryo transfer program need hormonal priming for endometrial preparation? Journal of Obstetrics Gynaecology Research. 2010;36(4):783-788.
11. Cardenas Armas DF, Peñarrubia J, Goday A, et al. Frozen-thawed blastocyst transfer in natural cycle increase implantation rates compared artificial cycle. Gynecological Endocrinology. 2019;35(10):873-877.
12. Morozov V, Ruman J, Kenigsberg D, et al. Natural cycle cryo-thaw transfer may improve pregnancy outcome. Journal of Assisted Reproduction Genetics. 2007;24:119-123.
13. Orvieto R, Feldman N, Lantsberg D, et al. Natural cycle frozen-thawed embryo transfer - can we improve cycle outcome? Journal of assisted reproduction genetics. 2016;33:611-615.
14. Patel S, Kilburn B, Imudia A, et al. Estradiol elicits proapoptotic and antiproliferative effects in human trophoblast cells. Biology of reproduction. 2015;93(3):74, 71-10.
15. Saito K, Kuwahara A, Ishikawa T, et al. Endometrial preparation methods for frozen-thawed embryo transfer are associated with altered risks of hypertensive disorders of pregnancy, placenta accreta, and gestational diabetes mellitus. Human Reproduction. 2019;34(8):1567-1575.