Tỷ lệ nhiễm HPV và kết quả xét nghiệm Thinprep Pap của phụ nữ bán dâm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Lê Anh Tuấn, Nguyễn Vân Trang, Đặng Đức Anh, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Minh Đức, Trình Thị Mai Lê, Vũ Thị Huệ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả tỷ lệ nhiễm HPV và kết quả xét nghiệm ThinPrep Pap ở 700 phụ nữ bán dâm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Kết quả cho thấy có 26,4% phụ nữ bán dâm nhiễm HPV và 13,6% có kết quả xét nghiệm ThinPrep Pap bất thường. Những phụ nữ bán dâm nhiễm bất kỳ týp HPV có kết quả xét nghiệm tế bào cổ tử cung bất thường cao gấp 3,8 lần so với người không nhiễm. Phụ nữ bán dâm có tiền sử phụ khoa có kết quả xét nghiệm tế bào cổ tử cung bất thường cao hơn 1,9 lần so với người không có. Tỷ lệ nhiễm HPV và kết quả xét nghiệm ThinPrep Pap bất thường ở phụ nữ bán dâm ở mức cao. Công tác truyền thông về HPV, ứng dụng xét nghiệm ThinPrep Pap cần được xây dựng phù hợp cho từng nhóm đối tượng, đặc biệt là những người có tiền sử phụ khoa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer, accessed March 16, 2020.
2. Jia H, Wang X, Long Z, et al. Human papillomavirus infection and cervical dysplasia in female sex workers in Northeast China: an observational study. BMC Public Health. 2015;15(1):695.
3. Vorsters A, Cornelissen T, Leuridan E, et al. Prevalence of high-risk human papillomavirus and abnormal pap smears in female sex workers compared to the general population in Antwerp, Belgium. BMC Public Health. 2016;16:477.
4. Lê Trung Thọ, Trần Văn Hợp. Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm HPV ở cộng đồng phụ nữ Hà Nội, tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh. 2009;13(1):185-189.
5. Vũ Thị Nhung. Khảo sát tình hình nhiễm các typ HPV ở phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Báo cáo tại Hội thảo đánh giá nhu cầu xây dựng chương trình phòng chống ung thư cổ tử cung tại Việt Nam. Published online 2007.
6. Hoàng Thị Thanh Huyền, Tạ Thành Văn, Phạm Văn Thức. Human Papillomavirus và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trên gái mại dâm tại miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Y học Việt Nam. 2011;1:40-44.
7. Linder J, Zahniser D. The ThinPrep Pap test. A review of clinical studies. Acta Cytol. 1997;41(1):30-38. doi:10.1159/000332302
8. Guidos B, Selvaggi S. Use of the Thin Prep Pap Test in clinical practice. Diagn Cytopathol. 1999;20(2):70-73.
9. Duggan M, Khalil M, Brasher P, et al. Comparative study of the ThinPrep Pap test and conventional cytology results in a Canadian cohort. Cytopathology. 2006;17(2):73-81.
10. The National Institutes of Health (NIH) Consensus Development Program: Cervical Cancer, https://consensus.nih.gov/1996/1996cervicalcancer102html.htm, accessed May 10, 2021.
11. Hernandez B, Vu N. Cervical human papillomavirus infection among female sex workers in southern Vietnam. Infect Agent Cancer. 2008;3:7.
12. Hoang T, Ishizaki A, Nguyen C, et al. Infection with high-risk HPV types among female sex workers in northern Vietnam. J Med Virol. 2013;85(2):288-294.
13. Vũ Hoàng Lan. Điều tra dịch tễ học tình hình nhiễm HPV của phụ nữ tại hai quận thuộc Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Published online 2010.
14. Hu Z, Ma D. The precision prevention and therapy of HPV‐related cervical cancer: new concepts and clinical implications. Cancer Med. 2018;7(10):5217-5236.
15. Wardak S. Human Papillomavirus (HPV) and cervical cancer. Med Dosw Mikrobiol. 2016;68(1):73-84.