1. Hoạt tính kháng khuẩn in vitro của Daptomycin với các chủng Staphylococcus aureus

Ngô Thị Hảo, Nguyễn Khắc Tiệp, Phạm Hồng Nhung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

210 chủng Staphylococcus aureus phân lập từ bệnh phẩm máu tại khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai năm 2022 và 2023 được xác định giá trị nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của daptomycin bằng phương pháp vi pha loãng. 11 chủng được lựa chọn ngẫu nhiên để xác định đường cong diệt khuẩn theo thời gian và ảnh hưởng của nồng độ vi khuẩn đến hoạt tính của daptomycin và vancomycin. Kết quả cho thấy, 75,7% chủng nghiên cứu là MRSA. Tất cả các chủng nghiên cứu đều nhạy cảm với daptomycin, giá trị MIC nằm trong khoảng 0,125 - 0,75 µg/ml. Daptomycin có tác dụng diệt khuẩn nhanh hơn vancomycin, sau khi tiếp xúc với kháng sinh trong 8 giờ, daptomycin đã có tác dụng diệt khuẩn ở 9/11 chủng (giảm trung bình 4,13-log10 CFU/ml) trong khi vancomycin chỉ làm giảm trung bình 2,15-log10 CFU/mL so với ống chứng không có kháng sinh. Việc xác định giá trị MIC daptomycin và MIC vancomycin ở các nồng độ vi khuẩn thấp, trung bình và cao cho thấy, tác dụng của cả daptomycin và vancomycin đều bị ảnh hưởng bởi nồng độ vi khuẩn, tức là tác dụng của kháng sinh giảm đi khi tăng nồng độ vi khuẩn, đặc biệt khi tăng từ nồng độ vi khuẩn trung bình lên cao, giá trị MIC của daptomycin tăng hơn 256 lần và MIC vancomycin tăng hơn 112 lần.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Mai Thị Trang, Nguyễn Khắc Tiệp, Phạm Hồng Nhung. Nồng độ ức chế tối thiểu và mức độ dai dẳng kháng sinh với vancomycin của các chủng Staphylococcus aureus. Tạp chí Nghiên cứu y học. 2022; 160(12V2):12-18. doi:10.52852/tcncyh.v160i12V2.1258.
2. Võ Thị Hà, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Minh Hà và cộng sự. Khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh của chủng vi khuẩn Staphylococcus tại Bệnh viện NGuyễn Tri Phương giai đoạn 2019 - 2021. VMJ. 2023; 525(1B). doi:10.51298/vmj.v525i1B.5124.
3. F.R. Bruniera, F.M. Ferreira, L.R.M. Saviolli, et al. The use of vancomycin with its therapeutic and adverse effects: a review. European Review. Published February 27, 2015. Accessed July 20, 2023. https://www.europeanreview.org/article/8585.
4. CDC Reminds Clinical Laboratories and Healthcare Infection Preventionists of their Role in the Search and Containment of Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus (VRSA) | HAI | CDC. Published January 11, 2022. Accessed August 1, 2022. https://www.cdc.gov/hai/settings/lab/vrsa_lab_search_containment.html.
5. Claeys KC, Zasowski EJ, Casapao AM, et al. Daptomycin Improves Outcomes Regardless of Vancomycin MIC in a Propensity-Matched Analysis of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Bloodstream Infections. Antimicrob Agents Chemother. 2016; 60(10): 5841-5848. doi:10.1128/AAC.00227-16.
6. Gonzalez-Ruiz A, Seaton RA, Hamed K. Daptomycin: an evidence-based review of its role in the treatment of Gram-positive infections. Infect Drug Resist. 2016; 9:47-58. doi:10.2147/IDR.S99046.
7. Sauermann R, Rothenburger M, Graninger W, Joukhadar C. Daptomycin: A Review 4 Years after First Approval. PHA. 2008; 81(2): 79-91. doi:10.1159/000109868.
8. Yamada T, Soda M, Nishida R, et al. Simplified daptomycin dosing regimen for adult patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections based on population pharmacokinetic analysis. Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 2022; 44:100444. doi:10.1016/j.dmpk.2022.100444.
9. Rio-MarquesLaura, HartkeAxel, BizziniAlain. The Effect of Inoculum Size on Selection of In Vitro Resistance to Vancomycin, Daptomycin, and Linezolid in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. Microbial Drug Resistance. Published online December 3, 2014. doi:10.1089/mdr.2014.0059.
10. Mishra NN, Lew C, Abdelhady W, et al. Synergy Mechanisms of Daptomycin-Fosfomycin Combinations in Daptomycin-Susceptible and -Resistant Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus: In Vitro, Ex Vivo, and In Vivo Metrics. Antimicrob Agents Chemother. 66(1):e01649-21. doi:10.1128/AAC.01649-21.
11. Shah AA, Abbasi SA, Ali Y, Maqbool A. In vitro efficacy of Daptomycin against clinical isolates of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). J Pak Med Assoc. 2021; 71(1(B)):338-340. doi:10.47391/JPMA.145.
12. Afşar I, Güngör S, Sener AG, Demirci M. [In vitro activity of daptomycin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from blood cultures]. Mikrobiyol Bul. 2011; 45(4):755-757.
13. Rybak MJ, Hershberger E, Moldovan T, Grucz RG. In Vitro Activities of Daptomycin, Vancomycin, Linezolid, and Quinupristin-Dalfopristin against Staphylococci and Enterococci, Including Vancomycin- Intermediate and -Resistant Strains. Antimicrob Agents Chemother. 2000; 44(4): 1062-1066.
14. Maraolo AE, Giaccone A, Gentile I, Saracino A, Bavaro DF. Daptomycin versus Vancomycin for the Treatment of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Bloodstream Infection with or without Endocarditis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Antibiotics (Basel). 2021; 10(8): 1014. doi:10.3390/antibiotics10081014.
15. LaPlante KL, Rybak MJ. Impact of high-inoculum Staphylococcus aureus on the activities of nafcillin, vancomycin, linezolid, and daptomycin, alone and in combination with gentamicin, in an in vitro pharmacodynamic model. Antimicrob Agents Chemother. 2004; 48(12): 4665-4672. doi:10.1128/AAC.48.12.4665-4672.2004.