7. Bước đầu đánh giá hiệu quả chuyển phôi đông lạnh ngày 4

Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Mạnh Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hiện nay, thực tế trong thực hành lâm sàng có sử dụng phôi ngày 4 để chuyển. Tuy nhiên, chuyển phôi ngày 4 lại chưa thực sự phổ biến và dữ liệu về chuyển phôi ngày 4 còn hạn chế. Nghiên cứu nhằm bước đầu đánh giá hiệu quả chuyển phôi ngày 4. Đây là nghiên cứu mô tả hồi cứu ở 149 chu kì chuyển phôi đông lạnh ngày 4 tại trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ Mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2023. Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ có thai và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chuyển phôi đông lạnh ngày 4 gồm chất lượng phôi chuyển, số lượng phôi chuyển và tuổi phôi khi đông. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên nhóm bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 30,21 ± 2,92 (tuổi). Các chu kì chọc trứng có số lượng noãn trung bình là 14,15 ± 7,04, đa số là noãn trưởng thành trung bình là 10,88 ± 5,89 (noãn), tỷ lệ thụ tinh cao đạt 85,43 ± 14,44 (%). Chất lượng phôi tốt, đa số là chuyển phôi độ 1, độ 2 chiếm trên 90%. Kết quả cho thấy tỷ lệ có thai khi chuyển phôi ngày 4 trong nghiên cứu của chúng tôi là 57,7%. Chuyển ít nhất 1 phôi tốt cho tỷ lệ có thai cao hơn có ý nghĩa thống kê so với chu kì không có phôi tốt (63,4% và 16,7%, p < 0,0001). Số lượng phôi chuyển và tuổi phôi khi đông cho kết quả khác biệt không có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ có thai. Tuy nhiên, cần các nghiên cứu sâu hơn với cỡ mẫu lớn hơn để làm rõ mối liên hệ giữa số lượng phôi chuyển và tuổi phôi khi đông với kết quả của chuyển phôi ngày 4. Chuyển phôi ngày 4 cho thấy có nhiều ưu điểm có thể là một trong những lựa chọn tốt để chuyển phôi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Blake DA, Farquhar CM, Johnson N, Proctor M. Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17.
2. Fong CY, Bongso A, Ng SC, Anandakumar C, Trounson A, Ratnam S. Ongoing normal pregnancy after transfer of zona-free blastocysts: implications for embryo transfer in the human. Hum Reprod. 1997 Mar.
3. Mark Perloe. Fewer risks, new hope: The reality of blastocyst transfer. copyright IVF. Com, Alanta, GA, USA. 2007.
4. Vassena R, Boué S, González-Roca E, Aran B, Auer H, Veiga A, Izpisua Belmonte JC. Waves of early transcriptional activation and pluripotency program initiation during human preimplantation development. Development. 2011 Sep.
5. Raul Artal- Mittelmark. Stages of Development of the Fetus. MSD MANUAL Consumer Version. 2022 Sep.
6. Kang SM, Lee SW, Jeong HJ, Yoon SH, Koh MW, Lim JH, Lee SG. Clinical outcomes of elective single morula embryo transfer versus elective single blastocyst embryo transfer in IVF-ET. J Assist Reprod Genet. 2012 May.
7. Li RS, Hwu YM, Lee RK, Li SH, Lin MH. Day 4 good morula embryo transfer provided compatible live birth rate with day 5 blastocyst embryo in fresh IVF/ET cycles. Taiwan J Obstet Gynecol. 2018 Feb.
8. Alpha Scientists in Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group of Em- bryology, 2011. The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: preceed- ings of an expert meeting. Hum. Reprod. 26, 1270-1283
9. Fernando J. Prados, Sophie Debrock, Josephine G. Lemmen, Inge Angerholm. The cleavage stage embryo, eds. Atlas of human embryology: from Oocytes to Preimplantation Embryos. Eshre. 2012.
10. Lee SH, Lee HS, Lim CK, Park YS, Yang KM, Park DW. Comparison of the clinical outcomes of day 4 and 5 embryo transfer cycles. Clin Exp Reprod Med. 2013 Sep.
11. Tao J, Tamis R, Fink K, Williams B, Nelson-White T, Craig R. The neglected morula/compact stage embryo transfer. Hum Reprod. 2001.
12. Jones GM, Trounson AO, Gardner DK, Kausche A, Lolatgis N, Wood C. Evolution of a culture protocol for successful blastocyst development and pregnancy. Hum Reprod. 1998.
13. Milki AA, Hinckley MD, Fisch JD, Dasig D, Behr B. Comparison of blastocyst transfer with day 3 embryo transfer in similar patient populations. Fertil Steril. 2000.