25. Mức độ nhạy cảm kháng sinh và mối liên quan với một số yếu tố độc lực của các chủng Helicobacter pylori phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 2019 - 2023

Trần Thị Tuyết, Vũ Ngọc Hiếu, Trần Minh Châu

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Sự gia tăng tỉ lệ kháng kháng sinh của H. pylori trên thế giới dẫn đến nhiều khó khăn trong việc tiệt trừ H. pylori, một trong những nguyên nhân dẫn tới ung thư dạ dày. Vì vậy, việc cập nhật xu hướng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn H. pylori trong những năm gần đây là rất cần thiết. Nghiên cứu xác định tỉ lệ đề kháng kháng sinh của H. pylori tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Trong 729 mẫu sinh thiết dạ dày, số chủng H. pylori dương tính là 392 chủng (53,7%). Các chủng phân lập được làm kháng sinh đồ với Amoxicillin (AMX), Clarithromycin (CLR), Metronidazole (MTZ), Levofloxacin (LVX), Tetracyclin (TE) sau đó lưu chủng trong tủ âm sâu -70˚C. Có 224 chủng phục hồi sau cấy chuyển từ tủ âm sâu -70˚C, được tách DNA và thực hiện phản ứng PCR xác định các yếu tố độc lực (cagE, vacAs, vacAm, iceA1, homB). Tỉ lệ đề kháng của H. pylori với AMX là 67%, CLR là 96,2%, LVX là 46% và TE là 0,5%. Toàn bộ các chủng nhạy cảm với MTZ. Tỉ lệ các gen độc lực cagE, vacAs, vacAm, iceA1, homB lần lượt là 71%; 93,3%; 69,2%; 21% và 34,3%. Nghiên cứu đã quan sát thấy mối tương quan có ý nghĩa thống kê giữa nhóm chủng kháng amoxicillin và nhóm chủng mang gen homB (+) hoặc cagE-homB (+) với p < 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hooi JKY, Lai WY, Ng WK, et al. Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta-Analysis. Gastroenterology. 2017; 153(2): 420-429. doi:10.1053/j.gastro.2017.04.022.
2. Dao LV, Dao HV, Nguyen HT, et al. Helicobacter pylori infection and eradication outcomes among Vietnamese patients in the same households: Findings from a non-randomized study. PLoS One. 2021; 16(11): e0260454. doi:10.1371/journal.pone.0260454.
3. Yamaoka Y. How to eliminate gastric cancer-related death worldwide? Nat Rev Clin Oncol. 2018; 15(7): 407-408. doi:10.1038/s41571-018-0029-8.
4. Lee YC, Chiang TH, Chou CK, et al. Association Between Helicobacter pylori Eradication and Gastric Cancer Incidence: A Systematic Review and Meta-analysis. Gastroenterology. 2016; 150(5): 1113-1124.e5. doi:10.1053/j.gastro.2016.01.028.
5. Karbalaei M, Talebi Bezmin Abadi A, Keikha M. Clinical relevance of the cagA and vacA s1m1 status and antibiotic resistance in Helicobacter pylori: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2022; 22:573. doi:10.1186/s12879-022-07546-5.
6. R M, Sb M, Mds M, Af DS, K I, Fj C. Helicobacter pylori cag pathogenicity island genes: clinical relevance for peptic ulcer disease development in Brazil. Journal of medical microbiology. 2007; 56(Pt 1). doi:10.1099/jmm.0.46824-0.
7. Shetty V, Lingadakai R, Pai GC, Ballal M. Profile of Helicobacter pylori cagA &vacA genotypes and its association with the spectrum of gastroduodenal disease. Indian J Med Microbiol. 2021; 39(4): 495-499. doi:10.1016/j.ijmmb.2021.06.001.
8. Jung SW, Sugimoto M, Graham DY, Yamaoka Y. homB status of Helicobacter pylori as a novel marker to distinguish gastric cancer from duodenal ulcer. J Clin Microbiol. 2009; 47(10): 3241-3245. doi:10.1128/JCM.00293-09.
9. Haddadi MH, Negahdari B, Asadolahi R, Bazargani A. Helicobacter pylori antibiotic resistance and correlation with cagA motifs and homB gene. Postgrad Med. 2020; 132(6): 512-520. doi:10.1080/00325481.2020.1753406.
10. Nguyen TC, Le GKN, Pham DTH, et al. Antibiotic resistance and heteroresistance in Helicobacter pylori isolates from symptomatic Vietnamese children: A prospective multicenter study. Helicobacter. 2023; 28(5): e13009. doi:10.1111/hel.13009.
11. Đặng Ngọc Quý Huệ (2018). Nghiên cứu tỉ lệ kháng Clarithromycin, Levofloxacin của Helicobacter Pylori bằng Epsilometer và hiệu quả của phác đồ EBMT ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn,.
12. Trần Thị Như Lê (2023). Tổng quan nghiên cứu: Đặc điểm kháng levofloxacin về kiểu hình và kiểu gen của Helicobacter pylori giai đoạn 2012 - 2022. Tạp chí nghiên cứu Y học Đại học Y Hà Nội, 160,1-11.
13. Nguyễn Thị Chi (2020). Nghiên cứu kháng kháng sinh và đánh giá hiệu quả tiệt trừ Helicobacter pylori dựa trên kháng sinh đồ.
14. Etest application guide.
15. Roberts LT, Issa PP, Sinnathamby ES, et al. Helicobacter Pylori: A Review of Current Treatment Options in Clinical Practice. Life. 2022; 12(12): 2038. doi:10.3390/life12122038.
16. Đào Việt Hằng và cộng sự (2020). Kết quả điều trị diệt trừ Helicobacter pylori của phác đồ nối tiếp 4 thuốc có Bismuth trong các hộ gia đình.Tạp chí Nghiên cứu Y học,128,113-121
17. Tran TT, Nguyen AT, Quach DT, et al. Emergence of amoxicillin resistance and identification of novel mutations of the pbp1A gene in Helicobacter pylori in Vietnam. BMC Microbiol. 2022; 22(1): 41. doi:10.1186/s12866-022-02463-8.
18. Savoldi A, Carrara E, Graham DY, Conti M, Tacconelli E. Prevalence of Antibiotic Resistance in Helicobacter pylori: A Systematic Review and Meta-analysis in World Health Organization Regions. Gastroenterology. 2018; 155(5): 1372-1382.e17. doi:10.1053/j.gastro.2018.07.007.
19. Salvo F, De Sarro A, Caputi AP, Polimeni G. Amoxicillin and amoxicillin plus clavulanate: a safety review. Expert Opin Drug Saf. 2009; 8(1): 111-118. doi:10.1517/14740330802527984.
20. Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh ở Việt Nam.
21. Qiao W, Hu JL, Xiao B, et al. cagA and vacA genotype of Helicobacter pylori associated with gastric diseases in Xi’an area. World J Gastroenterol. 2003; 9(8): 1762-1766. doi:10.3748/wjg.v9.i8.1762.
22. Chomvarin C, Namwat W, Chaicumpar K, et al. Prevalence of Helicobacter pylori vacA, cagA, cagE, iceA and babA2 genotypes in Thai dyspeptic patients. Int J Infect Dis. 2008; 12(1): 30-36. doi:10.1016/j.ijid.2007.03.012.
23. Peek RM, Thompson SA, Donahue JP, et al. Adherence to gastric epithelial cells induces expression of a Helicobacter pylori gene, iceA, that is associated with clinical outcome. Proc Assoc Am Physicians. 1998; 110(6): 531-544.
24. Oleastro M, Cordeiro R, Ferrand J, et al. Evaluation of the clinical significance of homB, a novel candidate marker of Helicobacter pylori strains associated with peptic ulcer disease. J Infect Dis. 2008; 198(9): 1379-1387. doi:10.1086/592166.
25. ArsRS-Dependent Regulation of homB Contributes to Helicobacter pylori Biofilm Formation - PubMed. Accessed August 27, 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30116222/.
26. Wong EHJ, Ng CG, Chua EG, et al. Comparative Genomics Revealed Multiple Helicobacter pylori Genes Associated with Biofilm Formation In Vitro. PLoS One. 2016; 11(11): e0166835. doi:10.1371/journal.pone.0166835.
27. Haddadi MH, Negahdari B, Asadolahi R, Bazargani A. Helicobacter pylori antibiotic resistance and correlation with cagA motifs and homB gene. Postgraduate Medicine. 2020; 132(6): 512-520. doi:10.1080/00325481.2020.1753406.