Chi phí điều trị nội trú của người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện quận 6 Tp.HCM

Nguyễn Thị Anh Thư, Phùng Đức Nhật, Tô Hoàng Linh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh mãn tính nguy hiểm và đang gia tăng nhanh chóng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Không chỉ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chi phí điều trị ĐTĐ cũng đang là mối lo cho gia đình bệnh nhân và xã hội. Một nghiên cứu mô tả hàng loạt ca được thực hiện trên 522 bệnh nhân điều trị ĐTĐ típ 2 tại khoa Nội Tổng hợp của bệnh viện Quận 6 (BVQ6), TP.HCM nhằm xác định chi phí điều trị trực tiếp của bệnh nhân cho y tế trong một đợt điều trị nội trú tại một bệnh viện công. Kết quả cho thấy chi phí trực tiếp một đợt điều trị của bệnh nhân là 2,081 ± 1,131 triệu VNĐ; người không có BHYT chi trả cao hơn 1,6 triệu đồng so với có BHYT. Chi phí này thực sự là gánh nặng kinh tế cho bệnh nhân và xã hội Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Seuring T, Archangelidi O, Suhrcke M. The Economic Costs of Type 2 Diabetes: A Global Systematic Review. Pharmacoeconomics. 2015;33(8):811-831.
2. Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2011;94(3):311-321.
3. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. Diabetes Res Clin Pract. 2017;128:40-50.
4. Nguyen CT, Pham NM, Lee AH, Binns CW. Prevalence of and Risk Factors for Type 2 Diabetes Mellitus in Vietnam: A Systematic Review. Asia Pac J Public Health. 2015;27(6):588-600.
5. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas - Eighth edition 2017. 2017:S1-150.
6. Tổng cục thống kê Việt Nam. Niên giám thống kê 2019. 2020.
7. Dang Le T, Dinh Pham L, Quang Vo T. Type 2 diabetes in Vietnam: a cross-sectional, prevalence-based cost-of-illness study. Diabetes Metab Syndr Obes. 2017;10:363-374.
8. Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Xuân Phú, Nguyễn Quỳnh Anh. Chi phí trực tiếp cho y tế và ngoài y tế của người bệnh đái tháo đường tại khoa Nội tiết bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Y học thực hành. 2013;893(11):Tr 6-10.
9. Chatterjee S, Riewpaiboon A, Piyauthakit P, et al. Cost of diabetes and its complications in Thailand: a complete picture of economic burden. Health & social care in the community. 2011;19(3):289-298.
10. Javanbakht M, Baradaran HR, Mashayekhi A, et al. Cost-of-illness analysis of type 2 diabetes mellitus in Iran. PLoS One. 2011;6(10):31.