33. Kết quả có thai sau chuẩn bị niêm mạc tử cung chuyển phôi trữ bằng chu kỳ tự nhiên và chu kỳ nhân tạo

Bạch Thị Hà Thư, Trần Thị Thu Hằng, Hồ Nguyệt Minh, Đặng Thị Thu Thuý, Nguyễn Thị Hải Vân, Hồ Sỹ Hùng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chuẩn bị niêm mạc tử cung chuyển phôi trữ bằng chu kỳ nhân tạo và chu kỳ tự nhiên là hai phác đồ phổ biến nhất. Nghiên cứu tiến cứu trên 85 bệnh nhân chuyển phôi trữ từ tháng 9/2022 đến tháng 8/2023 tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhằm so sánh tỉ lệ có thai ở nhóm bệnh nhân chuẩn bị niêm mạc bằng phác đồ nhân tạo so với phác đồ chu kỳ tự nhiên. Kết quả: sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê về tuổi, chỉ số khối cơ thể (BMI), nguyên nhân vô sinh, thời gian vô sinh, loại vô sinh ở hai nhóm. Niêm mạc tử cung ngày dùng progesterone ở nhóm chu kì nhân tạo dày hơn có ý nghĩa thống kê so với chu kỳ tự nhiên (10,07 ± 2,53mm so với 8,86 ± 2,31mm, p = 0,002). Tuy nhiên tỷ lệ có thai (73,68% so với 63,33%, p = 0,71), thai lâm sàng (63,16% so với 56,67%, p = 0,84), thai sinh hoá (10,53% so với 6,67%, p = 0,69) khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa nhóm chuẩn bị niêm mạc bằng chu kỳ nhân tạo so với chu kỳ tự nhiên. Kết luận: chuyển phôi trữ đông cho bệnh nhân chuẩn bị niêm mạc tử cung bằng phác đồ tự nhiên và chu kỳ nhân tạo cho kết quả có thai tương đương nhau. Tỷ lệ hủy chu kỳ trong phác đồ tự nhiên có xu hướng cao hơn phác đồ nhân tạo nhưng lượng thuốc dùng ít hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tomás C, Alsbjerg B, Martikainen H, Humaidan P. Pregnancy loss after frozen-embryo transfer--a comparison of three protocols. Fertil Steril. 2012; 98(5): 1165-1169. doi:10.1016/J.FERTNSTERT.2012.07.1058.
2. El-Toukhy T, Taylor A, Khalaf Y, et al. Pituitary suppression in ultrasound-monitored frozen embryo replacement cycles. A randomised study. Hum Reprod Oxf Engl. 2004; 19(4): 874-879. doi:10.1093/HUMREP/DEH183.
3. Ghobara T, Gelbaya TA, Ayeleke RO. Cycle regimens for frozen-thawed embryo transfer. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 2017(7). doi:10.1002/14651858.CD003414.PUB3.
4. Liu X, Shi W, Shi J. Natural cycle frozen-thawed embryo transfer in young women with regular menstrual cycles increases the live-birth rates compared with hormone replacement treatment: a retrospective cohort study. Fertil Steril. 2020; 113(4): 811-817. doi:10.1016/j.fertnstert.2019.11.023.
5. Moreno-Sepulveda J, Espinós JJ, Checa MA. Lower risk of adverse perinatal outcomes in natural versus artificial frozen–thawed embryo transfer cycles: a systematic review and meta-analysis. Reprod Biomed Online. 2021; 42(6): 1131-1145. doi:10.1016/j.rbmo.2021.03.002.
6. Zhang Y, Fu X, Gao S, et al. Preparation of the endometrium for frozen embryo transfer: an update on clinical practices. Reprod Biol Endocrinol RBE. 2023; 21(1). doi:10.1186/S12958-023-01106-5.
7. Peeraer K, Couck I, Debrock S, et al. Frozen–thawed embryo transfer in a natural or mildly hormonally stimulated cycle in women with regular ovulatory cycles: a RCT. Hum Reprod. 2015; 30(11): 2552-2562. doi:10.1093/HUMREP/DEV224.
8. Peeraer K, Couck I, Debrock S, et al. Frozen–thawed embryo transfer in a natural or mildly hormonally stimulated cycle in women with regular ovulatory cycles: a RCT. Hum Reprod. 2015; 30(11): 2552-2562. doi:10.1093/HUMREP/DEV224.
9. Kim YJ, Choi YS, Lee WD, et al. Does a vitrified blastocyst stage embryo transfer program need hormonal priming for endometrial preparation? J Obstet Gynaecol Res. 2010; 36(4): 783-788. doi:10.1111/J.1447-0756.2010.01243.X.
10. Cardenas Armas DF, Peñarrubia J, Goday A, et al. Frozen-thawed blastocyst transfer in natural cycle increase implantation rates compared artificial cycle. Gynecol Endocrinol Off J Int Soc Gynecol Endocrinol. 2019; 35(10): 873-877. doi:10.1080/09513590.2019.1600668.