7. Đặc điểm người bệnh duy trì 12 tháng trong chương trình thí điểm cấp thuốc methadone nhiều ngày tại 3 tỉnh việt nam

Nguyễn Trường Giang, Lê Trần Hoàng, Trương Văn Hải, Đinh Thị Thanh Thúy, Đỗ Hữu Thủy, Nguyễn Thị Minh Tâm, Võ Hải Sơn, Lê Minh Giang, Nguyễn Bích Diệp

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang mô tả đặc điểm và mức độ đáp ứng các tiêu chí xét chọn tham gia trình thí điểm cấp thuốc methadone nhiều ngày tại 3 tỉnh thuộc các khu vực địa lý khác nhau: miền núi (Lai Châu, Điện Biên) và đồng bằng (Hải Phòng). Thu thập dữ liệu trích lục bệnh án của 869 người bệnh tham gia chương trình cấp thuốc nhiều ngày (CTNN) từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2021 và duy trì trong chương trình 12 tháng liên tục. Kết quả cho thấy: có sự khác biệt về đặc điểm nhân khẩu - xã hội và tiền sử sử dụng chất giữa miền núi và đồng bằng. Tỷ lệ sử dụng đa chất trước khi tham gia CTNN ở mức thấp. Ở đồng bằng, trên 95% người bệnh đáp ứng tất cả các tiêu chí xét chọn tham gia chương trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tỷ lệ này ở miền núi là gần 90%, trong đó khoảng 10% người bệnh không đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn bắt buộc trước khi tham gia chương trình. Hai khu vực áp dụng các tiêu chí ưu tiên khác nhau trong quá trình xét chọn người bệnh. Đánh giá toàn diện người bệnh và áp dụng dụng linh hoạt các tiêu chí xét chọn có thể giúp tăng mức độ bao phủ của chương trình CTNN, từ đó góp phần cải thiện kết quả của chương trình điều trị methadone nói chung.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế. Báo cáo tình hình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2021. 2021.
2. Bộ Y Tế, Cục phòng chống HIV/AIDS. Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.; 2020:8. https://vaac.gov.vn/upload/anh-bai-viet/tailieu/bao-cao-nam-2020-25-01signed .pdf?v=1.0.0
3. Nguyễn Văn Tuấn, Lê Công Thiện, Nguyễn Văn Phi, et al. Thực trạng rối loạn tâm thần ở người bệnh điều trị Methadone khu vực Hà Nội. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;138(2):196-201. doi:10.52852/tcncyh.v13 8i2.96
4. Le TA, Ha GH, Le MQT, et al. Treatment adherence amongst drug users attending public and private methadone maintenance clinics in a northern province of Vietnam. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2020;15(1):31. doi:10.1186/s13011-020-00271-9
5. Nong T, Hodgkin D, Trang NT, et al. A review of factors associated with methadone maintenance treatment adherence and retention in Vietnam. Drug Alcohol Depend. 2023;243:109699. doi:10.1016/j.drugalcdep.20 22.109699
6. Levander XA, Hoffman KA, McIlveen JW, McCarty D, Terashima JP, Korthuis PT. Rural opioid treatment program patient perspectives on take-home methadone policy changes during COVID-19: a qualitative thematic analysis. Addict Sci Clin Pract. 2021;16(1):72. doi:10.1186/s13722-021-00281-3
7. Mallet J, Dubertret C, Le Strat Y. Addictions in the COVID-19 era: Current evidence, future perspectives a comprehensive review. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2021;106:110070. doi:10.1016/j.pn pbp.2020.110070
8. Bộ Trưởng Bộ Y tế, Bộ Y tế. Quyết định số 5074/QĐ-BYT ngày 04/12/2020 về việc phê duyệt Đề án triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện. 2020.
9. Chính phủ. Những tín hiệu tích cực của Đề án thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày. tiengchuong.chinhphu.vn. 2022. https://tiengchuong.chinhphu.vn/nhung-tin-hieu-tich-cuc-cua-de-an-thi-diem-cap-phat-thuoc-methadone-nhieu-ngay 113220819151446917.htm
10. Bộ Trưởng Bộ Y tế, Bộ Y tế. Quyết định số 569/QĐ-BYT ngày 09 tháng 03 năm 2022 về Hướng dẫn triển khai thí điểm cấp thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện. 2022.
11. Kumar S. Prevention of transmission of HIV among drugs users in Saarc countries (RAS/H13). Published online 2012. https://www.unodc.org/documents/southasia/Trainingmanu als/Methadone_Low_res_09-06-12.pdf
12. Methadone Take-Home Flexibilities Extension Guidance. 2021. https://www.samhsa.gov/medications-substance-use-disor ders/statutes-regulations-guidelines/metha don e-guidance
13. Tran BX, Boggiano VL, Thi Nguyen HL, et al. Concurrent drug use among methadone maintenance patients in mountainous areas in northern Vietnam. BMJ Open. 2018;8(3): e015875. doi:10.1136/bmjopen-2017-015875
14. Tran BX, Nguyen LH, Tran TT, Latkin CA. Social and structural barriers for adherence to methadone maintenance treatment among Vietnamese opioid dependence patients. PLoS ONE. 2018;13(1):e0190941. doi:10.1371/journ al.pone.0190941
15. Nguyễn Phương Thảo. Thực trạng bỏ trị và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân điều trị methadone tại 7 tỉnh, thành phố Việt Nam năm 2015-2016. Trường Đại học Y Hà Nôi; 2017. http://thuvien.hmu.edu.vn/pages/cms/FullBookReader.aspx?Url=/p ages/cms/TempDir/books/201712071429-475 c6d93-d144-43e2-a046-56e38ff97e9a//Fu llPreview&TotalPage=103&ext=jpg#page/4/mo de/2up
16. Nguyen VH, Nguyen HLT, Mai HT, et al. Stigmatization among methadone maintenance treatment patients in mountainous areas in northern Vietnam. Harm Reduct J. 2017;14(1):1. doi:10.1186/s12954-016-0127-9
17. Nabavi SH, Ahmadipour H. Adherence to Methadone Maintenance Treatment and its Predictors in Southeast of Iran. 37. 2018;6(1):1-4. doi:10.19080/GJARM.2018.06.555680
18. Nguyễn Bích Diệp, Đinh Thị Thanh Thúy, Vũ Minh Anh, và cs. Kết quả sau 6 tháng triển khai thí điểm cấp thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại ba tỉnh Việt Nam năm 2021. Tạp chí Y học dự phòng. 2022;32(8 Phụ bản):125-133. doi:10.51403/0868-2836/2022/893