25. Thái độ với nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông và một số yếu tố liên quan

Trịnh Thị Giang, Dương Thị Thu Huyền, Nguyễn Đăng Trường, Trương Quang Trung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thái độ với nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng và phân tích một số yếu tố liên quan đến thái độ với nghề nghiệp. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 241 sinh viên cao đẳng điều dưỡng năm thứ nhất và năm thứ ba tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông thông qua bộ câu hỏi tự điền. Kết quả cho thấy, 80,1% sinh viên có thái độ tích cực với nghề nghiệp. Có 3 yếu tố liên quan đến thái độ với nghề nghiệp của sinh viên là giới tính (AOR = 3,28, 95%CI: 1,42 - 7,60), kinh nghiệm chăm sóc người bệnh (AOR = 2,63, 95%CI: 1,27 - 5,43), định hướng nghề nghiệp (AOR = 4,64, 95%CI: 2,14 - 10,06). Cần tổ chức định hướng nghề điều dưỡng để nâng cao thái độ tích cực với nghề nghiệp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. State of the world’s nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. Accessed July 16, 2022. https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240003279
2. Phí Thị Nguyệt Thanh. Nghiên cứu về thái độ đối với nghề nghiệp học sinh, sinh viên điều dưỡng, đề xuất các giải pháp can thiệp. Luận văn tiến sĩ y học. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương; 2011.
3. Tạ Văn Trầm. Thái độ nghề nghiệp của học sinh điều dưỡng cao đẳng y tế Tiền Giang. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh. 2010;14(4):1-5.
4. Bùi Minh Thu, Đỗ Thị Hồng Loan, Trương Thị Thu Hương. Định hướng và thái độ với nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất tại trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Tạp chí Y học lâm sàng. 2021;122:32-40.
5. Ten Hoeve Y, Castelein S, Jansen W, et al. Predicting factors of positive orientation and attitudes towards nursing: A quantitative cross-sectional study. Nurse Educ Today. 2016;40:111-117.
6. Đỗ Thị Huế. Nhận thức về nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng đa khoa Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Luận văn thạc sỹ. Trường Đại học Y Hà Nội; 2020.
7. Nguyễn Thị Sang Sang, Nguyễn Thị Kim Thơ, Nguyễn Thanh Phong, và cs. Thái độ đối với nghề nghiệp và các yếu tố liên quan của sinh viên điều dưỡng trường đại học y dược Cần Thơ. Tạp chí Dược học Cần Thơ. 2023;(61):233-239.
8. Mahmoud SR, Abd-Elhafez KH, Marzouk SA, et al. Nursing Students’ Attitudes toward Nursing Profession and its Relation to Study Adjustment. Int J Nurs Didact. 2019;9(07):09-16.
9. Mai BH, Ho TMY, Nguyen TTT, et al. Attitudes and perceptions towards nursing profession among nursing students at hue university of medicine and pharmacy. J Probl-Based Learn. 2018;5(2):55-62.
10. Van den Boogaard TC, Roodbol PF, Poslawsky IE, et al. The orientation and attitudes of intermediate vocational trained nursing students (MBO-V) towards their future profession: A pre-post survey. Nurse Educ Pract. 2019;37:124-131.
11. Larsen PD, McGill JS, Palmer SJ. Factors Influencing Career Decisions: Perspectives of Nursing Students in Three Types of Programs. J Nurs Educ. 2003;42(4):168-173. doi:10.3928/0148-4834-20030401-07
12. Salamonson Y, Everett B, Cooper M, et al. Nursing as first choice predicts nursing program completion. Nurse Educ Today. 2014;34(1):127-131.