36. Nhồi máu cơ tim cấp biến chứng vỡ thành tự do thất trái: Báo cáo ca lâm sàngNhồi máu cơ tim cấp biến chứng vỡ thành tự do thất trái: Báo cáo ca lâm sàng

Nguyễn Anh Huy, Vũ Anh Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Bình, Đỗ Viết Thắng, Đoàn Đức Dũng, Đặng Quang Huy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Một bệnh nhân nữ 69 tuổi vào viện vì triệu chứng đau ngực, đã được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh, trong quá trình chuẩn bị can thiệp mạch vành bệnh nhân đã xuất hiện ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công, các thăm dò cấp cứu đã được tiến hành cho thấy tình trạng chèn ép tim cấp, hình ảnh tràn máu màng tim nhiều. Một cuộc phẫu thuật cấp cứu đã diễn ra xử lý thành công biến chứng vỡ thành tự do thất trái của nhồi máu cơ tim.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Vohra HA, Chaudhry S, Satur CM, et al. Sutureless off-pump repair of post-infarction left ventricular free wall rupture. J Cardiothorac Surg. 2006;1:11.
2. Matteucci M, Fina D, Jiritano F, et al. Treatment strategies for post-infarction left ventricular free-wall rupture. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2019;8(4):379-387.
3. Matteucci M, Formica F, Kowalewski M, et al. Meta-analysis of surgical treatment for postinfarction left ventricular free-wall rupture. J card surg. 2021;36(9):3326-3333. 
4. Panesar G, Bhende V, Sharma S, et al. Perioperative Management of a Patient With Left Ventricular Free Wall Rupture After Myocardial Infarction: A Rare Case Scenario. Cureus. 2022;14(9):29368.
5. Khalid S, Seepana J, Sundhu M, et al. Left Ventricular Free Wall Rupture in Transmural Myocardial Infarction. Cureus. 2017;9(8):e1610.
6. Okabe T, Julien HM, Kaliyadan AG, et al. Prompt recognition of left ventricular free-wall rupture aided by the use of contrast echocardiography. Texas Heart Inst J. 2015;42:474-478.
7. Roberts JD, Mong KW, Sussex B. Successful management of left ventricular free wall rupture. Can J Cardiol. 2007;23:672-674.
8. Formica F, Mariani S, Singh G, et al. Postinfarction left ventricular free wall rupture: a 17-year single-centre experience. Eur J Cardiothorac Surg. 2018;53:150-156.
9. Mantovani V, Vanoli D, Chelazzi P, et al. Post-infarction cardiac rupture: surgical treatment. Eur J Cardiothorac Surg. 2002;22:777-780.