4. Nghiên cứu mức độ biểu hiện miRNA-29b ở bệnh nhân u thần kinh đệm

Nguyễn Duy Ngọc, Trần Vân Khánh, Nguyễn Thu Thúy, Lê Thị Phương, Trần Huy Thịnh, Phạm Văn Thái, Lê Đức Tâm, Kiều Đình Hùng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

U thần kinh đệm phát triển từ tế bào thần kinh đệm chưa biệt hóa hoặc biệt hóa thấp trong não. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra cơ chế sinh bệnh u thần kinh đệm có liên quan đến sự thay đổi mức độ biểu hiện của nhiều miRNA. miRNA-29b thúc đẩy quá trình chết theo chương trình và ức chế sự tăng sinh trong các tế bào u thần kinh đệm. Nghiên cứu này nhằm xác định mức độ biểu hiện miRNA-29b trong máu ngoại vi ở bệnh nhân u thần kinh đệm. Kỹ thuật realtime-PCR được sử dụng để xác định mức độ biểu hiện của miRNA-29b trong huyết tương của 62 bệnh nhân u thần kinh đệm đã được phẫu thuật loại bỏ khối u và 62 người khỏe mạnh. Kết quả cho thấy, không có sự khác biệt về mức độ biểu hiện của miRNA-29b giữa nhóm u thần kinh đệm và đối chứng. Đồng thời, không tìm thấy mối liên quan giữa sự biểu hiện miRNA-29b với một số đặc điểm của nhóm u thần kinh đệm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ghosh M, Shubham S, Mandal K, et al. Survival and prognostic factors for glioblastoma multiforme: Retrospective single-institutional study. Indian J Cancer. 2017;54(1):362-367.
2. Nishikawa R, Ji XD, Harmon RC, et al. A mutant epidermal growth factor receptor common in human glioma confers enhanced tumorigenicity. Proc Natl Acad Sci U S A. 1994;91(16):7727-7731.
3. Purow BW, Schiff D. Glioblastoma Genetics: In Rapid Flux. Discov Med. 2010;9(45):125-131.
4. Cortez MA, Nicoloso MS, Shimizu M, et al. miR-29b and miR-125a Regulate Podoplanin and Suppress Invasion in Glioblastoma. Genes Chromosomes Cancer. 2010;49(11):981-990.
5. Botta C, Cucè M, Pitari MR, et al. MiR-29b antagonizes the pro-inflammatory tumor-promoting activity of multiple myeloma-educated dendritic cells. Leukemia. 2018;32(4):1003-1015. doi:10.1038/leu.2017.336
6. Pan Y, Zhang Y, Liu W, et al. LncRNA H19 overexpression induces bortezomib resistance in multiple myeloma by targeting MCL-1 via miR-29b-3p. Cell Death Dis. 2019;10(2):1-14. doi:10.1038/s41419-018-1219-0
7. Wang T, Hou J, Jian S, et al. miR-29b negatively regulates MMP2 to impact gastric cancer development by suppress gastric cancer cell migration and tumor growth. J Cancer. 2018;9(20):3776-3786. doi:10.7150/jca.26263
8. Brower J, Clark PA, Lyon W, et al. MicroRNAs in Cancer: Glioblastoma and Glioblastoma Cancer Stem Cells. Neurochem Int. 2014;77:68-77.
9. Sun G, Lu J, Zhang C, et al. MiR-29b inhibits the growth of glioma via MYCN dependent way. Oncotarget. 2017;8(28):45224-45233. doi:10.18632/oncotarget.16780
10. Zhong F, Huang T, Leng J. Serum miR-29b as a novel biomarker for glioblastoma diagnosis and prognosis. Int J Clin Exp Pathol. 2019;12(11):4106-4112.
11. Shin J, Shim HG, Hwang T, et al. Restoration of miR-29b exerts anti-cancer effects on glioblastoma. Cancer Cell Int. 2017;17:104. doi:10.1186/s12935-017-0476-9
12. Jiang H, Zhang G, Wu JH, et al. Diverse roles of miR-29 in cancer (Review). Oncology Reports. 2014;31(4):1509-1516. doi:10.3892/or.2014.3036