22. Trải nghiệm phòng chống dịch của sinh viên điều dưỡng: Tiếp cận định tính và định lượng

Đỗ Thị Hà, Phan Thị Mỹ Trinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trải nghiệm thực tế giúp sinh viên có cơ hội học hỏi, có cái nhìn thực tế, đa chiều và tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống và kinh nghiệm chuyên môn. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, định lượng kết hợp định tính trên 132 sinh viên cử nhân Điều dưỡng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia hoạt động phòng chống dịch năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu bài học sinh viên học được từ trải nghiệm phòng chống dịch. Kết quả nữ chiếm đa số với 76,5%, thời gian tham gia phòng chống dịch trung bình là 10,08 (± 7,79) tuần. Sinh viên nhận thức tích cực về bài học từ trải nghiệm phòng chống dịch với điểm trung bình chung 4,09/5 (± 0,7). Bên cạnh kiến thức và kỹ năng chuyên môn, sinh viên có nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế, hình thành thái độ tích cực, lòng trắc ẩn, giá trị nghề nghiệp, phát triển kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng mềm. Chương trình đào tạo điều dưỡng cần tăng cường cho sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Galletta M, Portoghese I, Gonzales CIA, et al. Lack of respect, role uncertainty and satisfaction with clinical practice among nursing students: the moderating role of supportive staff. Acta Bio Medica. 2017; 88(Suppl 3): 43. doi:10.23750/abm.v88i3-S.6613.
2. Strandell C, Saarikoski M, Löyttyniemi E, et al. Effectiveness of a mobile cooperation intervention during the clinical practicum of nursing students: a parallel group randomized controlled trial protocol. Journal of advanced nursing. 2017; 73(6): 1502-1514. doi:10.1111/jan.13238.
3. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Thông báo 3071/TB-T Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ngày 01 tháng 9 năm 2021, Về việc kêu gọi tình nguyện viên tham gia các mặt trận phòng chống dịch COVID-19 của Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch.
4. Martin-Delgado L, Goni-Fuste B, Alfonso-Arias C, De Juan M, Wennberg L, Rodríguez E, Fuster P, et al. Nursing students on the frontline: Impact and personal and professional gains of joining the health care workforce during the COVID-19 pandemic in Spain. J Prof Nurs. 2021 May-Jun; 37(3): 588-597. doi: 10.1016/j.profnurs.2021.02.008. Epub 2021 Feb 23. PMID: 34016318; PMCID: PMC7899922.
5. De Gagne JC, Cho E, Park HK, Nam JD, Jung D. A qualitative analysis of nursing students’ tweets during the COVID-19 pandemic. Nurs Health Sci. 2021 Mar; 23(1): 273-278. doi: 10.1111/nhs.12809. Epub 2021 Jan 22. PMID: 33404157.
6. Ulenaers D, Grosemans J, Schrooten W, Bergs J. Clinical placement experience of nursing students during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. Nurse Educ Today. 2021 Apr; 99:104746. doi: 10.1016/j.nedt.2021.104746. Epub 2021 Jan 13. PMID: 33545565; PMCID: PMC7803623.
7. Huỳnh Thị Phượng, Trần Thị Thuận. Sự chuẩn bị tâm lý cho việc thực hành lâm sàng trong đại dịch COVID-19 của sinh viên điều dưỡng. Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. 2022; 20:27–36.
8. Trần Thị Thuận, Huỳnh Thị Phượng. Trải nghiệm chăm sóc người bệnh COVID-19 của sinh viên điều dưỡng năm cuối Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. 2022; 19(3):19-30.
9. Bazan D, Nowicki M, Rzymski P. Medical students as the volunteer workforce during the COVID-19 pandemic: Polish experience. Int J Disaster Risk Reduct. 2021 Mar; 55:102109. doi: 10.1016/j.ijdrr.2021.102109. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33585172; PMCID: PMC7871109.
10. Bauchner H, Sharfstein J. A bold response to the COVID-19 pandemic: Medical Students, National Service, and Public Health. JAMA. 2020; 323: 1790–1. doi: 10.1001/jama.2020.
11. Umar TP, Samudra MG, Nashor KMN, Agustini D, Syakurah RA. Health professional student’s volunteering activities during the COVID-19 pandemic: A systematic literature review. Front Med (Lausanne). 2022 Jul 19;9:797153. doi: 10.3389/fmed.2022.797153. PMID: 35928294; PMCID: PMC9345056.
12. Cambridge advanced learner’s dictionary. Accessed 10 June 2023 from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/experience
13. Pender, N. (2011). Health promotion model. In J. B. George (Ed.), Nursing Theories: The base for professional nursing practice (6th ed.). London: Pearson.
14. Lưu TT, Trần THO, Đỗ THT. Trải nghiệm tham gia phòng chống dịch COVID-19 của sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 14 Tháng Giêng 2024]; (58): 145-51. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/704.
15. Chawłowska E, Staszewski R, Lipiak A, et al. (2021), “Student volunteering as a solution for undergraduate health professions education: Lessons from the COVID-19 pandemic”, Front Public Health, 8/633888, pp.1-11.