10. Đánh giá mức độ biểu hiện miRNA-20a trên bệnh nhân u thần kinh đệm

Hứa Thị Kim Anh, Nguyễn Thu Thúy, Trần Vân Khánh, Nguyễn Đức Liên, Nguyễn Văn Linh, Lê Thị Phương, Phạm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Văn Duy, Kiều Đình Hùng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

U thần kinh đệm (UTKĐ) là khối u não nguyên phát hình thành do sự phát triển bất thường từ tế bào thần kinh đệm chưa biệt hóa hoặc biệt hóa thấp trong não. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự điều hòa tăng cường biểu hiện miR-20a có liên quan đến giai đoạn tiến triển bệnh, khả năng sống sót kém và tử vong cao của bệnh u thần kinh đệm. Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ biểu hiện miR-20a trong máu ngoại vi của bệnh nhân u thần kinh đệm sau phẫu thuật. Mức độ biểu hiện của miR-20a được xác định trên mẫu huyết tương của 62 bệnh nhân u thần kinh đệm sau phẫu thuật loại bỏ khối u và đối chứng bằng kỹ thuật RT-PCR. Kết quả cho thấy, mức độ biểu hiện miR-20a ở nhóm u thần kinh đệm (0,264 ± 0,342) thấp hơn có ý nghĩa thông kê so với nhóm chứng (0,659 ± 0,841), với p < 0,001. Điều này gợi ý mối liên quan giữa sự giảm mức độ biểu hiện miR-20a với bệnh u thần kinh đệm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Parsons DW, Jones S, Zhang X, et al. An Integrated Genomic Analysis of Human Glioblastoma Multiforme. Science. 2008; 321(5897): 1807. doi:10.1126/science.1164382.
2. Aum DJ, Kim DH, Beaumont TL, Leuthardt EC, Dunn GP, Kim AH. Molecular and cellular heterogeneity: the hallmark of glioblastoma. Neurosurg Focus. 2014; 37(6): E11. doi:10.3171/2014.9.FOCUS14521.
3. MicroRNAs: Genomics, Biogenesis, Mechanism, and Function - ScienceDirect. Accessed January 4, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867404000455.
4. Wang Z, Wang B, Shi Y, et al. Oncogenic miR-20a and miR-106a enhance the invasiveness of human glioma stem cells by directly targeting TIMP-2. Oncogene. 2015; 34(11): 1407-1419. doi:10.1038/onc.2014.75.
5. Liao C, Chen W, Wang J. MicroRNA-20a Regulates Glioma Cell Proliferation, Invasion, and Apoptosis by Targeting CUGBP Elav-Like Family Member 2. World Neurosurgery. 2019; 121: e519-e527. doi:10.1016/j.wneu.2018.09.155.
6. Zhou D, Wan Y, Xie D, et al. DNMT1 mediates chemosensitivity by reducing methylation of miRNA-20a promoter in glioma cells. Exp Mol Med. 2015; 47(9): e182-e182. doi:10.1038/emm.2015.57.
7. Zhi F, Shao N, Wang R, et al. Identification of 9 serum microRNAs as potential noninvasive biomarkers of human astrocytoma. Neuro Oncol. 2015; 17(3): 383-391. doi:10.1093/neuonc/nou169.
8. Yu Y, Zhang J, Jin Y, et al. MiR-20a-5p suppresses tumor proliferation by targeting autophagy-related gene 7 in neuroblastoma. Cancer Cell International. 2018; 18(1): 5. doi:10.1186/s12935-017-0499-2.
9. Zhao H, Shen J, Hodges TR, Song R, Fuller GN, Heimberger AB. Serum microRNA profiling in patients with glioblastoma: a survival analysis. Mol Cancer. 2017; 16: 59. doi:10.1186/s12943-017-0628-5.