24. Tác động của COVID-19 đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên y tế tuyến tỉnh tham gia phòng chống COVID-19

Đỗ Nam Khánh, Trần Thị Hảo, Lê Minh Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 334 nhân viên y tế tuyến tỉnh nhằm mô tả một số tác động của COVID-19 đến nhân viên y tế tuyến tỉnh tham gia phòng chống COVID-19 tại 7 tỉnh thành trọng điểm năm 2021 - 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Trong tổng số 334 nhân viên y tế tham gia nghiên cứu ở tuyến tỉnh có trình độ Đại học chiếm tỷ lệ cao nhất (46,1%), tiếp đến là trình độ Cao đẳng với 34,1%. Chỉ có 16,5% nhân viên y tế có trình độ sau đại học. Thời gian tiếp xúc của nhân viên y tế tuyến tỉnh với bệnh nhân COVID-19 hoặc người nghi nhiễm năm 2021 trung bình từ 8 đến 12 giờ/ngày chiếm tỷ lệ cao nhất (42,7%); đến năm 2022, tỷ lệ cao nhất lại thuộc về nhóm ≥ 12 giờ/ngày (41,7%). Tỷ lệ nhân viên y tế tuyến tỉnh tham gia nghiên cứu bị mắc COVID-19 ít nhất 1 lần trong năm 2021 - 2022 là 79%. Trong năm 2021, tỷ lệ nhân viên y tế tuyến tỉnh lo lắng dịch bệnh COVID 19 không được kiểm soát, lo lắng có thể bị nhiễm COVID 19 hoặc phơi nhiễm với các trường hợp bị COVID-19 mà không biết đều ở mức cao (60 - >80%). Sự lo lắng thiếu đồ phòng hộ cá nhân gặp với tỷ lệ thấp nhất - 49,5%. Sang năm 2022, tỷ lệ nhân viên y tế tuyến tỉnh gặp các vấn đề lo lắng giảm đi rõ rệt. Sau đại dịch, phần lớn nhân viên y tế tuyến tỉnh không gặp vấn đề stress sau sang chấn với 84,1%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Gómez-Ochoa SA, Franco OH, Rojas LZ, et al. COVID-19 in Health-Care Workers: A Living Systematic Review and Meta-Analysis of Prevalence, Risk Factors, Clinical Characteristics, and Outcomes. Am J Epidemiol. 2021; 190(1): 161-175. doi:10.1093/aje/kwaa191.
2. COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer. Accessed January 18, 2024. https://www.worldometers.info/coronavirus/.
3. COVID-19 in Viet Nam Situation Report 108. Accessed January 18, 2024. https://www.who.int/vietnam/internal-publications-detail/covid-19-in-viet-nam-situation-report-108.
4. Tổng hợp nhân lực y tế huy động hỗ trợ chống dịch tại miền nam từ 1/7/2021 - Hoạt động của lãnh đạo bộ - Cổng thông tin Bộ Y tế. Accessed January 18, 2024. https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/-infographic-toan-canh-cuoc-huy-ong-gan-14-600-chien-si-ao-trang-cua-nganh-y-giup-mien-nam-chong-covid-19.
5. Lê Minh Giang, Đặng Thị Hương, Đỗ Nam Khánh và cs. Thực trạng tham gia phòng chống dịch covid-19 của nhân viên y tế tại một số bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố năm 2021 - 2022. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2023; 169(8): 310-318. doi:10.52852/tcncyh.v169i8.1857.
6. Braule Pinto AL de C, Guatimosim RF, Loureiro FF, et al. Longitudinal invariance and validity of the Impact of Event Scale-Revised under COVID-19 pandemic in a Brazilian sample. Psychol Assess. 2022; 34(8): 791-802. doi:10.1037/pas0001152.
7. Carmassi C, Foghi C, Dell’Oste V, et al. PTSD symptoms in healthcare workers facing the three coronavirus outbreaks: What can we expect after the COVID-19 pandemic. Psychiatry Res. 2020; 292: 113312. doi:10.1016/j.psychres.2020.113312.
8. Teo I, Chay J, Cheung YB, et al. Healthcare worker stress, anxiety and burnout during the COVID-19 pandemic in Singapore: A 6-month multi-centre prospective study. PLoS One. 2021; 16(10): e0258866. doi:10.1371/journal.pone.0258866.
9. Đỗ Nam Khánh, Lê Minh Giang, Hoàng Thị Hải Vân. Thách thức về sức khỏe thể chất của nhân viên y tế tuyến xã tham gia phòng chống COVID-19 năm 2021-2022. VMJ. 2023; 533(1B). doi:10.51298/vmj.v533i1B.7873.
10. Nguyễn Anh Khoa, Vũ Thị Quỳnh Hậu và cs Tỷ lệ mắc bệnh COVID-19 của nhân viên y tế và các yêú tố liên quan tại Đắk Lắk. Tạp chí Y học Việt Nam. 515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2676.
11. Li Y, Scherer N, Felix L, Kuper H. Prevalence of depression, anxiety and post-traumatic stress disorder in health care workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021; 16(3): e0246454. doi:10.1371/journal.pone.0246454.
12. Smallwood N, Harrex W, Rees M, Willis K, Bennett CM. COVID-19 infection and the broader impacts of the pandemic on healthcare workers. Respirology. 2022; 27(6): 411-426. doi:10.1111/resp.14208.
13. Ghahramani S, Kasraei H, Hayati R, Tabrizi R, Marzaleh MA. Health care workers’ mental health in the face of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Int J Psychiatry Clin Pract. 2023; 27(2): 208-217. doi:10.1080/13651501.2022.2101927.
14. Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thảo, Phạm Thị Quân, et al. Tác động của đại dịch Covid-19 tới nhân viên y tế tại Hà Nội năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021; 144(8): 1-8. doi:10.52852/tcncyh.v144i8.458.
15. Lai X, Zhou Q, Zhang X, Tan L. What influences the infection of COVID-19 in healthcare workers? J Infect Dev Ctries. 2020; 14(11): 1231-1237. doi:10.3855/jidc.13005.