28. Sự hài lòng của người dân về dịch vụ tiêm chủng mở rộng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội năm 2023

Dương Văn Quân, Nguyễn Thị Thùy Trang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả sự hài lòng về dịch vụ tiêm chủng mở rộng của người dân tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 776 người đưa trẻ đến tiêm chủng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2024. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hài lòng chung về dịch vụ tiêm chủng mở rộng là 86,2%; hầu hết hài lòng về thái độ của nhân viên y tế, thời gian chờ đợi, sự giải thích trước, trong và sau khi tiêm chủng và các khu vực tiêm chủng; 54,9% đối tượng tham gia nghiên cứu đã từng phải ra về vì hết vắc xin. Tiêm chủng là yếu tố quan trọng của chăm sóc sức khỏe ban đầu, vì vậy cần nâng cao chất lượng dịch vụ tiêm chủng để hướng đến sự hài lòng của người dân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. Vaccines and immunization. Accessed 18/1/2024, https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immu nization#tab=tab_1
2. Bộ Y tế. Báo cáo số 11/BC-BYT - Tổng kết công tác y tế năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. 2024.
3. Chính Phủ. Nghị Quyết số 104/NQ-CP về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030.
4. Bộ Y tế. Thông tư 34/2018/TT-BYT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.
5. Trần Thị Bích Hồi, Nguyễn Quang Chính, Đào Thị Ngọc, và cs. Sự hài lòng về dịch vụ tiêm chủng mở rộng và một số yếu tố liên quan ở các bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại Trạm Y tế xã, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng. 2021;31(1):11-24.
6. Trịnh Xuân Thiều, Nguyễn Thu Hương. Sự hài lòng của người dân sử dụng dịch vụ tiêm chủng mở rộng tại Trung tâm Y tế Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, năm 2023. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 2023;7(6):131-138.
7. Bộ Y tế. Thông tư số 38/2017/TT-BYT - Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.
8. Dana Ermias, Asefa Yisalemush, Hirigo Agete Tadewos, et al. Satisfaction and its associated factors of infants’ vaccination service among infant coupled mothers/caregivers at Hawassa city public health centers. Human vaccines & immunotherapeutics. 2021;17(3):797-804.
9. Tesfaye Eyasu, Debie Ayal, Sisay Fasil, et al. Maternal satisfaction on quality of childhood vaccination services and its associated factors at public health centers in Addis Ababa, Ethiopia. BMC Health Services Research. 2023;23(1):1315.