23. Kiến thức, thái độ về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể của sinh viên y dược Đại học Quốc gia Hà Nội

Dương Văn Quân, Phạm Đức Công

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá kiến thức, thái độ về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người của sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 417 sinh viên y dược Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội từ tháng 10/2023 đến tháng 2/2024. Kết quả cho thấy: đa số sinh viên có kiến thức đúng về thời gian gian và mô tạng được ghép thành công đầu tiên (lần lượt là 64,7% và 62,8%), độ tuổi được hiến tạng (78,2%) và những tạng đã được ghép thành công (83,7%). Phần lớn sinh viên sẵn sàng hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết (55,4%) và hiến cho người thân khi họ nguy kịch (53,7%); sẵn sàng thuyết phục người thân hiến mô, bộ phận cơ thể người (66,9%) và sẵn sàng hiến mô, bộ phận cơ thể của người thân nếu họ chết não (60,7%). Sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội có kiến thức tương đối tốt và thái độ tích cực về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. Transplantation. https://www.who.int/health-top ics/transplantation#tab=tab_1
2. Lewis Amy, Koukoura Angeliki, Tsianos Georgios-Ioannis, et al. Organ donation in the US and Europe: The supply vs demand imbalance. Transplantation Reviews. 2021;35(2):100585.
3. Robson Noor Zurani Md Haris, Razack Azad Hassan, Dublin Norman. Organ transplants: ethical, social, and religious issues in a multicultural society. Asia Pacific Journal of Public Health. 2010;22(3):271-278.
4. Chandrasekaran S, Chandrasekaran VP. Assessment of Awareness Level Regarding Organ Donation among Healthcare Professionals and Students in India. Indian J Crit Care Med. 2023;27(1):57-63. doi:10.5005/jp-journals-10071-24387
5. Kolagari Shohreh, Bayei Javad, Asoodeh Vahid, et al. Knowledge and attitude of Iranian medical university students about organ donation and transplantation: a cross-sectional study. Ethiopian journal of health sciences. 2022;32(1)
6. Phạm Tuấn Đạt, Phí Thị Hồng Ngọc, Trần Huy Mạnh. Kiến thức, thái độ của sinh viên trường Đại học Y dược Thái Bình về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 2021;(41):8-14.
7. Quốc hội. Luật số 75/2006/QH 11 về Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. 2006
8. Đồng Văn Hệ. Nhận thức và thái độ của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội về hiến tạng và ghép tạng. Đề tài khoa học công nghệ cơ sở, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; 2014.
9. Fantu Kerga Dibaba, Kabaye Kumela Goro, Amare Desalegn Wolide, et al. Knowledge, attitude and willingness to donate organ among medical students of Jimma University, Jimma Ethiopia: cross-sectional study. BMC public health. 2020;20:1-7.