3. Phân tích một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch được nhập viện điều trị lần đầu tại Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID -19

Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Thu

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát đặc điểm một số chỉ số cận lâm sàng của bệnh nhân COVID-19 tại thời điểm nhập Khoa hồi sức tích cực và mối liên quan giữa chúng với tình trạng nặng của bệnh nhân. Nghiên cứu là nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu trên 384 bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chỉ số D-Dimer > 1000 ng/mL, Ure > 10 mmol/L, Creatinin > 120 µmol/L và Albumin < 30 g/L có liên quan đến nguy cơ thở máy xâm nhập cũng như nguy cơ tử vong. Chỉ số PLT < 150 G/L có liên quan đến nguy cơ tử vong trong khi chỉ số WBC > 10 G/L có liên quan đến nguy cơ thở máy xâm nhập. Sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization (WHO). COVID-19 cases. COVID-19 dashboard. datadot. Accessed March 7, 2024.
2. Long B, Carius BM, Chavez S, et al. Clinical update on COVID-19 for the emergency clinician: Presentation and evaluation. Am J Emerg Med. 2022;54:46-57.
3. Horita N, Fukumoto T. Global case fatality rate from COVID-19 has decreased by 96,8% during 2.5 years of the pandemic. J Med Virol. 2023;95(1):e28231.
4. Liao D, Zhou F, Luo L, et al. Haematological characteristics and risk factors in the classification and prognosis evaluation of COVID-19: A retrospective cohort study. Lancet Haematol. 2020;7(9):e671-e678.
5. Bộ Y tế. Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19.
6. Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, et al. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. JAMA. 2020;323(20):2052-2059.
7. Chandel A, Leazer S, Alcover KC, et al. Intensive Care and Organ Support Related Mortality in Patients With COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Explor. 2023;5(3):e0876.
8. Biswas M, Rahaman S, Biswas TK, et al. Association of Sex, Age, and Comorbidities with Mortality in COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Intervirology. Published online December 9, 2020:1-12.
9. Zerbato V, Sanson G, De Luca M, et al. The Impact of Serum Albumin Levels on COVID-19 Mortality. Infect Dis Rep. 2022;14(3):278-286.
10. Minh Tuấn Phạm, Văn Giang Trần , Ngọc Thạch Phạm. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố tiên lượng tử vong bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;518(1).