17. Kết quả điều trị viêm tụy cấp có rối loạn đông máu ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nguyễn Thị Việt Hà, Ninh Quốc Đạt, Nguyễn Hoài Thương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Viêm tụy cấp là tình trạng tổn thương viêm nhu mô tuyến tụy cấp tính, xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau, có khả năng tự giới hạn nhưng có thể tiến triển nặng với nhiều biến chứng tại chỗ và toàn thân. Sự thay đổi của các yếu tố đông máu đã được báo cáo ở nhiều bệnh nhân mắc viêm tụy cấp. Mục tiêu của nghiên cứu là nhận xét kết quả điều trị viêm tụy cấp có rối loạn đông máu ở trẻ em. Nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh trên 53 trẻ được chẩn đoán viêm tụy cấp theo tiêu chuẩn Atlanta sửa đổi năm 2012 và có ít nhất một xét nghiệm đông máu nằm ngoài giới hạn bình thường theo tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 01/2022 đến tháng 07/2023. Kết quả cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ trai và trẻ gái lần lượt là 52,8% và 47,2% với tuổi trung vị là 5,5 tuổi. 92,5% trẻ đáp ứng với điều trị nội khoa đơn thuần, 86,8% trẻ khỏi hoàn toàn và 13,2% trẻ tái phát. 56,6% bệnh nhân có nồng độ D-Dimer ≥ 5000 ng/mL. Tỷ lệ tụ dịch quanh tụy và dịch tự do ổ bụng ở nhóm này lần lượt là 76,7% và 83,3% cao hơn so với nhóm có nồng độ D-Dimer < 5000 ng/mL (43,5% và 52,2%). Thời gian nằm viện ở nhóm trẻ có nồng độ D-Dimer ≥ 5000 ng/mL (12,5 ngày (IQR: 8 - 17 ngày)) dài hơn so với nhóm có nồng độ D-Dimer < 5000 ng/mL (9 ngày, IQR: 7,5 - 13 ngày); tuy nhiên không có sự khác biệt về tỷ lệ khỏi bệnh và tái phát giữa hai nhóm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Abu-El-Haija M, Kumar S, Quiros JA, et al. Management of Acute Pancreatitis in the Pediatric Population: A Clinical Report From the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Pancreas Committee. Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2018;66(1):159-176. doi:10.1097/MPG.0000000000001715.
2. Gould T, Mai S, Liaw P. Coagulation Abnormalities in Acute Pancreatitis. In: Rodrigo L, ed. Pancreatitis - Treatment and Complications. InTech; 2012. doi:10.5772/30169.
3. Morinville VD, Barmada MM, Lowe ME. Increasing incidence of acute pancreatitis at an American pediatric tertiary care center: is greater awareness among physicians responsible? Pancreas. 2010;39(1):5-8. doi:10.1097/MPA.0b013e3181baac47.
4. Yang N, Zhang DL, Hao JY. Coagulopathy and the prognostic potential of D-dimer in hyperlipidemia-induced acute pancreatitis. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2015;14(6):633-641. doi:10.1016/S1499-3872(15)60376-9.
5. Võ Thị Lương Trân, Bùi Hữu Hoàng. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố nguy cơ của huyết khối tĩnh mạch tạng ở bệnh nhân viêm tụy cấp. Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh. 2021;2:87-93.
6. Huang J, Qu HP, Zheng YF, et al. The revised Atlanta criteria 2012 altered the classification, severity assessment and management of acute pancreatitis. Hepatobiliary Pancreat Dis Int HBPD INT. 2016;15(3):310-315. doi:10.1016/s1499-3872(15)60040-6.
7. Bệnh viện Nhi Trung ương. Sổ tay khoảng tham chiếu. Hà Nội; 2021.
8. Nguyễn Anh Trí. Đông máu ứng dụng trong lâm sàng. Nhà xuất bản Y học; 2002.
9. Larsen JB, Aggerbeck MA, Granfeldt A, et al. Disseminated intravascular coagulation diagnosis: Positive predictive value of the ISTH score in a Danish population. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. 2021;5(8):e12636. doi:10.1002/rth2.12636.
10. Chu Thị Phương Mai, Đỗ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Việt Hà, và cs. Kết quả điều trị bệnh viêm tụy cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học Việt Nam. 2020;3:109-112.
11. Antunes H, Nascimento J, Mesquita A, et al. Acute pancreatitis in children: a tertiary hospital report. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2014;49(5):642-647. doi:10.3109/00365521.2014.882403.
12. Mousavi S, Moradi M, Khorshidahmad T, et al. Anti-Inflammatory Effects of Heparin and Its Derivatives: A Systematic Review. Advances in Pharmacological Sciences. 2015;2015:507151. doi:10.1155/2015/507151.
13. BOSNIĆ O, Gopcevic K, Vrvic M, et al. Inhibition of trypsin by heparin and dalteparin, a low molecular weight heparin. Jourrnal of Serbian Chemical Society. 2009;74. doi:10.2298/JSC0904379B.
14. Pancreas Study Group, Chinese Society of Gastroenterology, Chinese Medical Association. Practice guidance for diagnosis and treatment of pancreatitis-related splanchnic vein thrombosis (Shenyang, 2020). Journal of Digestive Diseases. 2021;22(1):2-8. doi:10.1111/1751-2980.12962.
15. Bùi Thị Thu Hường. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh viêm tụy cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa. Trường Đại học Y Hà Nội; 2015.