36. Sự hài lòng của người bệnh ngoại trú khi sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2023

Bùi Thị Mai, Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Sơn, Lê Tuấn Linh, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Ngọc Hải

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 1108 người bệnh trong tháng 10 và 11/2023 với mục tiêu mô tả sự hài lòng của người bệnh và một số yếu tố liên quan trên người bệnh ngoại trú khi sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2023. Phương pháp thu thập số liệu trực tiếp bằng phỏng vấn bộ câu hỏi, dựa trên phiếu khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú, mẫu số 2/ Quyết định 3869/QĐ-BYT 2019 do Bộ Y tế ban hành. Phần lớn người bệnh hài lòng chung với chất lượng dịch vụ với 94,63%, điểm trung bình là 4,56 ± 0,58. Trong đó 91,43% người bệnh hài lòng về khả năng tiếp cận; 94,86% hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục khám; 94,39% hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ; 97,74% hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế; 94,72% hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ. Nghiên cứu chỉ ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê sự hài lòng người bệnh với sử dụng giữa các loại dịch vụ chẩn đoán hình ảnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Quyết định 6858/QĐ-BYT 2016 Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam. 2016.
2. Bộ Y tế. Bộ Y tế tiếp tục triển khai đo chỉ số hài lòng của người bệnh. 2019.
3. Bộ Y tế. Quyết định 3869/QĐ-BYT 2019 về ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế. 2019.
4. Bộ Y tế. Cải tiến từ những việc nhỏ nhất để người bệnh hài lòng. Accessed November 17, 2023.
5. Nguyễn Thị Hồng Hoa. Sự hài lòng của người bệnh điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh, bệnh viện Bưu điện cơ sở 1 năm 2020 và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;512(2).
6. Thái Đức Thuận Phong, Nguyễn Thị Hải Yến, Huỳnh Thị An Nhiên, và cs. Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú ngày ra viện tại Bệnh viện tim mạch An Giang năm 2022. Bệnh viên Tim mạch An Giang. Published online 2022. 2022;328-351.
7. Umoke M, Umoke PCI, Nwimo IO, et al. Patients’ satisfaction with quality of care in general hospitals in Ebonyi State, Nigeria, using SERVQUAL theory. SAGE Open Med. 2020. doi:10.1177/2050312120945129
8. Lê Tiến Tùng. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng tại Trung tâm Y khoa số 1 Tôn Thất Tùng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2016. Luận văn Thạc sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội. Published February 28, 2019. Accessed November 15, 2023.
9. Efanga SA, Ao A, Ci O, et al. Evaluation of patient satisfaction of the Radiological services in a tertiary health facility in Calabar, Nigeria: a pilot study.OSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS). 2021;20(7):12-23.
10. Ajam AA, Xing B, Siddiqui A, et al. Patient Satisfaction in Outpatient Radiology: Effects of Modality and Patient Demographic Characteristics. J Patient Exp. 2021. doi:10.1177/23743735211049681