34. Kiến thức, thái độ về vi rút và các bệnh do HPV của nam sinh viên khối y học dự phòng năm 2024

Đỗ Viết Hải Nam, Nguyễn Thị Ngát, Bùi Huyền Trang, Lê Vũ Hương Giang, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Thành

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 161 nam sinh viên khối Y học Dự phòng Trường Đại học Y Hà Nội thông qua phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn nhằm mô tả kiến thức, thái độ về vi rút và các bệnh do HPV năm 2024 và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ nam sinh viên có kiến thức đạt về vi rút và các bệnh do HPV là 55,9%. Tỷ lệ nam sinh viên có thái độ tích cực về vi rút và các bệnh do HPV là 42,9%. Các yếu tố nhóm tuổi, khối học, kênh thông tin liên quan có ý nghĩa thống kê đến kiến thức của đối tượng nghiên cứu, trong khi đó nhóm tuổi và khối học liên quan có ý nghĩa thống kê đến thái độ của họ về vi rút và các bệnh do HPV. Như vậy, kiến thức và thái độ trên nhóm đối tượng sinh viên nam còn hạn chế, cần mở rộng, đẩy mạnh các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao kiến thức vi rút và bệnh do HPV cho đối tượng nam giới.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. CDC US. Basic Information about HPV and Cancer. Published September 12, 2023. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/basic_info/index.htm. Published September 12, 2023. Accessed April 17, 2024.
2. Joseph DA, Miller JW, Wu X, et al. Understanding the burden of human papillomavirus-associated anal cancers in the US. Cancer. 2008;113(10 Suppl):2892-2900. doi:10.1002/cncr.23744. Accessed April 17, 2024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18980293/
3. CDC. How Many Cancers Are Linked with HPV Each Year? Published September 13, 2023. Accessed April 17, 2024. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/cases.htm
4. Yuan MW, Wang HH, Duan RF, et al. Analysis on cancer incidence and mortality attributed to human papillomavirus infection in China, 2016. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi Zhonghua Liuxingbingxue Zazhi. 2022;43(5):702-708. doi:10.3760/cma.j.cn112338-20211010-00777
5. Bruni L, Barrionuevo-Rosas L, Albero G, et al. Human papillomavirus and related diseases report. ICOIARC Inf Cent HPV Cancer HPV Inf Cent. 2019;7:26-42.
6. Lê Văn Hội. Kiến thức, thái độ, thực hành tiêm vắc xin phòng ung thư cổ tử cung của sinh viên nữ khối y học dự phòng Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội. 2019.
7. Nguyen Thi Ngoc Phuong. Factors Associated with the HPV Vaccination among Child-Bearing Aged Women in Hanoi, Vietnam. National Cancer Center Graduate School of Cancer Science and Policy; 2018.
8. Ngô Thị Huyền. Kiến thức, thái độ và sự tuân thủ tiêm phòng vaccine HPV của sinh viên điều dưỡng và y đa khoa tại trường Đại học Đại Nam. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;529(2). doi:10.51298/vmj.v529i2.6500
9. Nadarzynski T, Smith H, Richardson D, et al. Human papillomavirus and vaccine-related perceptions among men who have sex with men: a systematic review. Sex Transm Infect. 2014;90(7):515-523. doi:10.1136/sextrans-2013-051357
10. Sorrentino M, Mercogliano M, Esposito F, et al. Identification of organizational barriers to HPV vaccination uptake in medical students in southern Italy: a cross-sectional study. Front Public Health. 2023;11. doi:10.3389/fpubh.2023.1272630
11. Rashid S, Labani S, Das BC. Knowledge, awareness and attitude on HPV, HPV vaccine and cervical cancer among the college students in India. PloS One. 2016;11(11):e0166713.
12. Swarnapriya K, Kavitha D, Reddy GMM. Knowledge, Attitude and Practices Regarding HPV Vaccination Among Medical and Para Medical in Students, India a Cross Sectional Study. Asian Pac J Cancer Prev APJCP. 2015;16(18):8473-8477. doi:10.7314/apjcp.2015.16.18.8473
13. Shetty S, Prabhu S, Shetty V, et al. Knowledge, attitudes and factors associated with acceptability of human papillomavirus vaccination among undergraduate medical, dental and nursing students in South India. Hum Vaccines Immunother. 2019;15(7-8):1656-1665. doi:10.1080/21645515.2019.1565260
14. Kasymova S, Harrison SE, Pascal C. Knowledge and Awareness of Human Papillomavirus Among College Students in South Carolina. Infect Dis. 2019;12:1178633718825077. doi:10.1177/1178633718825077