Nồng độ NT-proBNP huyết tương ở trẻ em khỏe mạnh

Ngô Anh Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định nồng độ NT-ProBNP huyết tương ở trẻ em khoẻ mạnh. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Định lượng nồng độ NT-ProBNP huyết tương trên 272 trẻ khỏe mạnh từ 1 ngày đến 15 tuổi đến kiểm tra sức khoẻ tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019. Trung vị nồng độ NT-ProBNP của nhóm nghiên cứu là 31 pg/ml, giá trị nhỏ nhất là 19 và lớn nhất là 57,6 pg/ml. Nồng độ NT-ProBNP cao nhất ở nhóm dưới 1 tháng tuổi và sau đó giảm dần theo tuổi (r = -0,352; p < 0,05) và không có sự khác biệt giữa nam và nữ (p > 0,05). Nồng độ NT-ProBNP ở trẻ em khoẻ mạnh có tương quan nghịch so với tuổi và không phụ thuộc vào giới tính.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Martinez-Rumayor A, Richards A.M, Burnett J.C, et al. Biology of the natriuretic peptides. American Journal of Cardiology. 2008; 101(3A), 3 - 8.
2. Mair J. Clinical significance of pro-B-type natriuretic peptide glycosylation and processing. Clinical Chemistry. 2009; 55(3), 394–397.
3. Troughton R, Michael Felker G, and Januzzi J.L. Natriuretic peptide-guided heart failure management. European Heart Journal. 2014; 35(1), 16–24.
4. Hoàng Anh Tiến, Huỳnh Văn Minh, Lê Thị Phương Anh. Đánh giá sự biến đổi nồng độ NT-proBNP ở đợt cấp của bệnh nhân suy tim mạn. Tạp chí Y học Việt Nam. 2005; 41, 650–663.
5. Nir A, Bar-Oz B, Perles Z, et al. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide: reference plasma levels from birth to adolescence. Elevated levels at birth and in infants and children with heart diseases. Acta Paediatrica. 2004; 93(5), 603–607.
6. Nir A, Lindinger A, Rauh M, et al. NT-pro-B-type natriuretic peptide in infants and children: reference values based on combined data from four studies. Pediatric Cardiology. 2009; 30(1), 3–8.
7. Mir T.S, Marohn S, Läer S, et al. Plasma concentrations of N-terminal pro-brain natriuretic peptide in control children from the neonatal to adolescent period and in children with congestive heart failure. Pediatrics. 2002; 110(6), 76.
8. Sai Li, MSa,b, Zhenghui Xiao, MDc, Liping Li, et al. Establishment of normal reference values of NT-proBNP and its application in diagnosingacute heart failure in children with severe handfood and mouth disease. Medicine. 2018; 97(36):e12218.
9. Bộ Y Tế. Định lượng NT-ProBNP. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh.Nhà Xuất Bản Học, Hà Nội. 2014; 337–340.
10. Geiger R, Hammerer-Lercher A, Url C, et al. NT-proBNP concentrations indicate cardiac disease in pediatric patients. International Journal of Cardiology. 2007; 123(1), 63–65.
11. Sugimoto M, Manabe H, Nakau K, et al. The role of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in the diagnosis of congestive heart failure in children. - Correlation with the heart failure score and comparison with B-type natriuretic peptide. Official Journal of the Japanese Circulation Society. 2010; 74(5), 998–1005.
12. Theo Deepak K Gupta , Lori B Daniels, Susan Cheng. “Differences in Natriuretic Peptide Levels by Race/Ethnicity (From the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). American Journal of Cardiology. 2017; 120(6), 1008-1015.
13. Menghong Deng, Chunwang Lin, Wen Tang, et al. Plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide: selecting the optimal heart failure marker in children of age up to 18 years. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2016; 9(10), 10756–10762.
14. G.Koerbin,W.P.Abhayaratna,J.M.Potter, et al. NTproBNP concentrations in healthy children. Clinical Biochemistry. 2012; 45 (15), 1158-1160.
15. Fradley M.G, Larson M.G, Cheng S, et al. Reference Limits for N-terminal-pro-B-type Natriuretic Peptide in Healthy Individuals (From the Framingham Heart Study). American Journal of Cardiology. 2011; 108(9), 1341–1345.
16. Hyun Su Kim and Hee Joung Choi. N-terminal pro-B-type natriuretic peptidelevels in children: comparison in cardiacand non-cardiac diseases. Cardiology in the Young. 2020; 30(4), pp 500 – 504.