Nghiên cứu đa hình đơn nucleotide rs36084323 của gen PDCD-1 ở bệnh nhân Viêm gan B mạn tính

Ngọ Thị Uyên, Nghiêm Xuân Hoàn, Tạ Thành Văn, Phạm Thị Minh Huyền, Đào Phương Giang, Đặng Thị Ngọc Dung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đa hình đơn nucleotide (SNP) của gen PDCD-1 được cho là có liên quan đến sự thay đổi phiên mã PD-1 là phối tử quan trọng tham gia ức chế điểm kiểm soát miễn dịch tế bào T vì vậy có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh lý bệnh của bệnh viêm gan B mạn tính. Nghiên cứu mô tả cắt ngang gồm 298 bệnh nhân nhiễm vi rút viêm gan B (HBV) mạn tính [133 bệnh nhân viêm gan B mạn tính (CHB), 165 ung thư biểu mô tế bào gan (HCC)] và 159 người khỏe mạnh (HC) được tiến hành xác định tỉ lệ kiểu gen tại locus SNP rs36084323 của gen PDCD-1 bằng phương pháp giải trình gen Sanger sequencing và xác định mối liên quan giữa SNP rs36084323 với nguy cơ nhiễm vi rút HBV mạn tính và ung thư gan. Kết quả cho thấy tỉ lệ kiểu gen CC, CT, TT lần lượt ở nhóm HC là 31,4%, 49,7%, 18,9%, ở nhóm CHB là 35,3%, 51,9%, 12,8%, ở nhóm HCC là 30,9%, 50,3%, 18,8%. Phân tích mô hình di truyền trội, so sánh tỉ lệ kiểu gen CC và CT với kiểu gen TT giữa các nhóm: nhiễm HBV mạn tính và HC: OR 1,21, 95%CI=0,73-2,00, p>0,05; HCC và CHB: OR=1,58, 95%CI=0,83-3.00, p>0,05. Kết quả này cho thấy, SNP rs36084323 củagen PDCD-1 không liên quan đến nguy cơ mắc viêm gan B và không làm tăng nguy cơ tiến triển viêm gan B mạn tính thành ung thư gan.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hepatitis B. Accessed August 10, 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b
2. World Health Organization, World Health Organization, Global Hepatitis Programme. Global Hepatitis Report, 2017.; 2017. Accessed April 23, 2020. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255016/1/9789241565455-eng.pdf?ua=1
3. Peng H, Li Q-L, Hou S-H, Hu J, Fan J-H, Guo J-J. Association of genetic polymorphisms in CD8 + T cell inhibitory genes and susceptibility to and progression of chronic HBV infection. Infection, Genetics and Evolution. 2015;36:467-474. doi:10.1016/j.meegid.2015.08.018
4. Chamoto K, Al-Habsi M, Honjo T. Role of PD-1 in Immunity and Diseases. In: Yoshimura A, ed. Emerging Concepts Targeting Immune Checkpoints in Cancer and Autoimmunity. Current Topics in Microbiology and Immunology. Springer International Publishing; 2017:75-97. doi:10.1007/82_2017_67
5. Azuma M, Yagita H, eds. Co-Signal Molecules in T Cell Activation: Immune Regulation in Health and Disease. Vol 1189. Springer Singapore; 2019. doi:10.1007/978-981-32-9717-3
6. Bộ Y Tế. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B. Published online July 29, 2019:17.
7. Taylor BC, Yuan J-M, Shamliyan TA, Shaukat A, Kane RL, Wilt TJ. Clinical outcomes in adults with chronic hepatitis B in association with patient and viral characteristics: A systematic review of evidence. Hepatology. 2009;49(S5):S85-S95. doi:10.1002/hep.22929
8. Zheng L, Li D, Wang F, et al. Association Between Hepatitis B Viral Burden in Chronic Infection and a Functional Single Nucleotide Polymorphism of the PDCD1 Gene. J Clin Immunol. 2010;30(6):855-860. doi:10.1007/s10875-010-9450-1
9. Nguyen VT-T, McLaws M-L, Dore GJ. Highly endemic hepatitis B infection in rural Vietnam. J Gastroenterol Hepatol. 2007;22(12):2093-2100. doi:10.1111/j.1440-1746.2007.05010.x
10. Le VQ, Nguyen VH, Nguyen VH, et al. Epidemiological Characteristics of Advanced Hepatocellular Carcinoma in the Northern Region of Vietnam. Cancer Control. 2019;26(1):1073274819862793. doi:10.1177/1073274819862793
11. Cote PJ, Korba BE, Miller RH, et al. Effects of age and viral determinants on chronicity as an outcome of experimental woodchuck hepatitis virus infection. Hepatology. 2000;31(1):190-200. doi:10.1002/hep.510310128
12. Nguyen VTT. Hepatitis B Infection in Vietnam: Current Issues and Future Challenges. Asia Pac J Public Health. 2012;24(2):361-373. doi:10.1177/1010539510385220
13. Keir ME, Butte MJ, Freeman GJ, Sharpe AH. PD-1 and its ligands in tolerance and immunity. Annu Rev Immunol. 2008;26:677-704. doi:10.1146/annurev.immunol.26.021607.090331
14. Okazaki T, Honjo T. The PD-1–PD-L pathway in immunological tolerance. Trends in Immunology. 2006;27(4):195-201. doi:10.1016/j.it.2006.02.001
15. Wagner M, Jasek M, Karabon L. Immune Checkpoint Molecules—Inherited Variations as Markers for Cancer Risk. Front Immunol. 2021;11:606721. doi:10.3389/fimmu.2020.606721
16. SASAKI H, TATEMAYSU T, OKUDA K, MORIYAMA S, YANO M, FUJII Y. PD-1 gene promoter polymorphisms correlate with a poor prognosis in non-small cell lung cancer. Mol Clin Oncol. 2014;2(6):1035-1042. doi:10.3892/mco.2014.358
17. Hashemi M, Karami S, Sarabandi S, et al. Association between PD-1 and PD-L1 Polymorphisms and the Risk of Cancer: A Meta-Analysis of Case-Control Studies. Cancers (Basel). 2019;11(8). doi:10.3390/cancers11081150
18. Da L-S, Zhang Y, Zhang C-J, et al. The PD-1 rs36084323 A > G polymorphism decrease cancer risk in Asian: A meta-analysis. Pathology - Research and Practice. 2018;214(11):1758-1764. doi:10.1016/j.prp.2018.09.015
19. Hua Z, Li D, Xiang G, et al. PD-1 polymorphisms are associated with sporadic breast cancer in Chinese Han population of Northeast China. Breast Cancer Res Treat. 2011;129(1):195-201. doi:10.1007/s10549-011-1440-3
20. Li Y, Zhang H-L, Kang S, Zhou R-M, Wang N. The effect of polymorphisms in PD-1 gene on the risk of epithelial ovarian cancer and patients’ outcomes. Gynecol Oncol. 2017;144(1):140-145. doi:10.1016/j.ygyno.2016.11.010
21. Zhang G, Liu Z, Duan S, et al. Association of polymorphisms of programmed cell death–1 gene with chronic hepatitis B virus infection. Human Immunology. 2010;71(12):1209-1213. doi:10.1016/j.humimm.2010.08.014
22. Hou Z, Zhou Q, Lu M, Tan D, Xu X. A Programmed Cell Death-1 Haplotype is Associated with Clearance of Hepatitis B Virus. Ann Clin Lab Sci. 2017;47(3):334-343.